Besluitenlijst 13 september

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 13 september 2005


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 6 september 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 7 september 2005.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Stofoverlast Alpenlaan.
Het college besluit het voornemen om de Alpenlaan tussen Eifellaan en Sonniuswijk voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten aan te houden tot het moment waarop de wenselijkheid bepaald is van één of meerdere alternatieve directe wegverbindingen tussen De Gentiaan en de weg Sonniuswijk in het kader van de ontwikkeling van de woonwijk Sonniusdriehoek.

2. Vergadering commissie GZ d.d. 5 september 2005.
De adviezen van de commissie worden voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Overdracht juridisch eigendom schoolgebouwen.
Het college besluit € 5.500,-- beschikbaar te stellen voor de overdracht van het juridisch eigendom van de schoolgebouwen naar de schoolbesturen.

2. Herstructurering bibliotheek.
Het college stemt in met het ontwerp raadsvoorstel en legt dit voor aan de commissie burgerzaken en de gemeenteraad.

3. Leerplichtverslag schooljaar.
Het college besluit in te stemmen met het leerplichtverslag schooljaar 2004-2005 en legt dit verslag voor kennisgeving voor aan de gemeenteraad.

4. Reglement Cliëntenparticipatie CLIP.
Het college stelt het reglement van de Cliëntenparticipatie (Sociale Zaken) CLIP vast.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Adviezen van de commissie BZ d.d. 6 september 2005.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.