Besluitenlijst 14 augustus 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 14 augustus 2007

Portefeuille: burgemeester

1. Collegevergaderingen 17 juli en 31 juli 2007.
Het college besluit expliciet de besluiten van de collegevergaderingen van 17 juli en 31 juli 2007 (ontbreken quorum) vast te stellen, evenals de daarbij behorende besluitenlijsten en openbare besluitenlijsten.

2. Inkoopstrategie en Programma van Eisen aanbesteding plaatsing
gemeentenieuws.
1. Het college stemt na nader beraad in met verschuiving van de uiterlijke bezorgingsdag
van woensdag naar donderdag;
2. Met inachtneming van bovenstaande aanpassing stelt het college de Inkoopstrategie
voor de plaatsing van het gemeentenieuws in een huis aan huis blad definitief vast;
3. Het college stemt in met de op basis van de Inkoopstrategie opgestelde Programma van
Eisen voor de plaatsing van het gemeentenieuws in een huis-aan-huis blad; aan het
programma van eisen wordt toegevoegd, dat opdrachtnemer zich verplicht op de
voorpagina te melden op welke pagina het gemeentenieuws is afgedrukt.
4. Het college nodigt de drie lokale weekbladen uit om een offerte uit te brengen op basis
van dit Programma van Eisen;
5. De leden van de commissie algemene zaken wordt via de openbare besluitenlijst en
expliciet per mail geïnformeerd.

3. Regionale Ombudscommissie.
Het college neemt kennis van en stemt in met, de voorgenomen wijziging van het tariefstelsel Regionale ombudscommissie. Verder besluit het college om geen zienswijze tegen de voorgenomen wijziging in te dienen.

4. Bezwaar tegen gebruiksvergunning.
Het college besluit in te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en verklaart het bezwaarschrift niet-ontvankelijk.

5. Verhuur kantoor werf t.b.v. Politie.
Het college besluit om ingaande 01-07-2007 de huurovereenkomst van kantoor- en nevenruimten op de Boslaan 13b met Politie Regio Brabant Zuid-Oost te beëindigen vanwege sloop van het bestaande pand en een nieuwe huurovereenkomst op de Breeakkerstraat 1a te Son conform bijgaand concept aan te bieden.

6. Concept-vergaderschema 2008.
Het college stemt in met het concept-vergaderschema raads- en commissievergaderingen 2008 en legt dit voor aan de commissie Algemene Zaken.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Meerjaren budgetten Wwb.
Het college neemt kennis van de Wwb analyse door Divosa voor onze gemeente inclusief financieringsperspectief (meerjaren 2007-2011).

2. Gemetselde banken Graafschappad.
Het college besluit opdracht te geven om de gemetselde stenen banken nabij het
Graafschappad te renoveren. Deze uitgave wordt gedekt uit de post onvoorzien kostenplaats 6210002 straat en plantsoenmeubilair.

3. Evaluatie muziekonderwijs van het MIK.
1) Het college neemt kennis van het verslag van MIK Kunsteducatie, inzake de door haar
verzorgde muzikale "scholingsactiviteiten" in onze gemeente;
2) Naar aanleiding daarvan besluit het college om:
- het huidige aanbod van muziekonderwijs in onze gemeente in stand te houden;
- na afloop van het lopende contract de contractperiode met het MIK voort te zetten,
met dien verstande dat het VIO vervalt en dat wordt afgesproken dat het MIK jaarlijks een
gezamenlijke uitvoering organiseert;
- na afloop van het seizoen 2008/2009 opnieuw een korte evaluatie van het muziek-
onderwijs opstellen.
3) De commissie Burgerzaken wordt via een schriftelijke mededeling over het voorgaande
geïnformeerd.

4. Raadsbehandeling nota Armoedebeleid.
1. Het college stemt in met concept nota Armoedebeleid en biedt deze ter vaststelling aan
aan de raad.
2. Het college informeert de raad over haar voornemens de notitie uitwerking Armoedebeleid in vervolg daarop vast te stellen.
3. Wethouder Starmans zal in het persgesprek van 16 augustus de essentie van de nota toelichten.

5. Kleinschalige renovatie Braecklant.
Het college besluit:
1. In te stemmen met een kleinschalige renovatie van Braecklant;
2. Van de geraamde kosten een bedrag voor rekening te nemen van de gemeente;
3. De structurele lasten daarvan te verwerken in de meerjarenbegroting 2008 – 2011 en de nog niet gedekte lasten voor 2007 te dekken uit het budget onderhoudskosten gebouwen.

6. Evaluatie activerend huisbezoek 2006.
Het college neemt kennis van de evaluatie van het “Activerend Huisbezoek 2006” en brengt deze evaluatie d.m.v. het onderstaande advies ter kennisname van de commissie Burgerzaken.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Visiedocument Wmo.
Het college stemt in met het visiedocument Wmo en legt dit document ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

2. Grondruil met Essent.
Het college stemt in met ruiling met Essent van een klein perceel grond (hoek Boslaan – Nieuwstraat), die noodzakelijk is met het oog op een te verplaatsen trafostation.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Planschadevergoeding Sonniuswijk 5 te Son.
Het college besluit: het conceptraadsvoorstel en conceptraadsbesluit inzake planschadevergoeding Sonniuswijk 5 (bestemmingsplan ‘’Buitengebied 1999’’) te agenderen voor de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 3 september 2007 en de raadsvergadering van 27 september 2007.

2. Planschadevergoeding Willemstraat 23 te Son.
Het college besluit het conceptraadsvoorstel en conceptbesluit inzake planschadevergoeding bestemmingsplan ‘’Traverse e.o. (1999)’’ en vrijstellingsbesluit d.d. 4 mei 2004 te agenderen voor de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 3 september 2007 en de raadsvergadering van 27 september 2007.

3. Blauwe zone centrum Son.
Het college besluit:
1. Voor het instellen van de blauwe zone met een parkeerduurbeperking tot maximaal 2 uur
het benodigde conceptverkeersbesluit (voornemen) te nemen.
2. Voor het instellen van het inrijdverbod voor vrachtverkeer het benodigde concept-
verkeersbesluit (voornemen) te nemen.
3. Deze voornemens voor zienswijzen te publiceren in de weekbladen (22 augustus 2007).
4. Te wachten met uitvoering van de lange termijnacties uit het rapport ‘Onderzoek naar het
doorgaande verkeer en parkeren in het centrum van Son’ totdat het effect van de ombouw
van het knooppunt A50-A58 bekend is.
5. De kosten ten laste te brengen van de toereikende posten:
a. 6211001 “verkeersbesluiten en circulatieplannen”;
b. 7211001 “uitvoeringsmaatregel GVVP 2004”.

4. Milieujaarverslag 2006.
Het college besluit in te stemmen met het milieujaarverslag 2006 en dit voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken en de Raad

5. Zuidontsluiting Breugel.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen ermee in te stemmen dat afgezien wordt van de realisering van de Zuidontsluiting Breugel;
2. in te stemmen met het ontwerp-raadsvoorstel inzake de Zuidontsluiting Breugel en het voorstel voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken op 3 september 2007.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Vereniging van Airborne-Vrienden.
De burgemeester en wethouder Starmans wonen de korte plechtigheid bij het Airborne-monument aan de Europalaan op 16 september a.s. bij.

2. Uitnodiging buitengewone raadsvergadering afscheid dhr. A. Verhoeven/Bergeijk.
De burgemeester woont de buitengewone raadsvergadering van Arno Verhoeven/Bergeijk op 29 augustus a.s. bij.

3. Uitnodiging bijeenkomst Beleidsvisie Externe Veiligheid Provincie Noord-Brabant.
De burgemeester woont de bestuurlijke bijeenkomst Beleidsvisie Externe Veiligheid Provincie Noord-Brabant op 8 oktober a.s. bij.

4. Uitnodiging opening Emiliusschool.
De burgemeester en wethouder Starmans wonen de opening van 2 snoezelruimtes en nieuwbouw op 26 september a.s. bij.