Besluitenlijst 14 december

U kunt hier de besluitenlijst van 14 december nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 14 december 2004

BESLUITEN:
Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 7 december 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Herbenoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het college besluit de heer Pilon en de heer Van Arkel voor vijf jaar te herbenoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS).

3. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 8 december 2004.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Opzegging contract accountant.
Het college besluit het lopende contract voor de accountantscontrole met Deloitte Accountants B.V. te Eindhoven per 1 januari 2005 op te zeggen.

2. Bezwaarschriften.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften worden de be-zwaarschriften inzake een tuinhuis gegrond verklaard. De gevraagde tijdelijke bouwvergun-ning voor het tuinhuis wordt alsnog geweigerd en een handhavingstraject wordt opgestart.

3. Jaarrekening 2004.
Het college neemt kennis van het draaiboek opstellen jaarrekening 2004 en jaarverslag 2004, alsmede de daaruit voortvloeiende detailplanning.

4. Goedkeuring begroting 2005 door provincie Noord-Brabant.
College neemt kennis van de mededeling van het college van Gedeputeerde Staten dat voor het begrotingsjaar het zogenoemde repressieve toezicht van kracht blijft.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Adviezen commissie BZ d.d. 7 december 2004.
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken van 7 december 2004 voor kennisgeving aan.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Vestiging voorkeursrecht gebied Sonniusdriehoek.
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
2. de raad voor te stellen de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren;
3. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel2. Bowie Bouwstoffen.
Het college besluit:
1 nog dit jaar de VROM-inspectie uit te nodigen voor een overleg (in januari) over de uitkomsten van het onderzoek naar de brand in juni 2004;
2 een overleg met het bedrijf Bowie bouwstoffen b.v. te starten om de situatie op het bedrijf ten aanzien van Brand Veiliger te maken
3 ten aanzien van de voortgang van het beoogde overslagstation Acht-Rijtacker op politiek niveau contact op te nemen met zowel het SRE / MDRE, de gemeente Eind-hoven en eventueel Essent om de voortgang van de ontwikkeling van het overslag-station op Acht-Rijtacker zoveel als mogelijk te bespoedigen.

3. Procedure voorbereiding renovatie de Bongerd.
Het college heeft de procedure vastgesteld voor de voorbereiding van de renovatie van de Bongerd en stuurt deze ter informatie aan de commissie bz.

5. Verplaatsing bedrijf Van den Anker.
1. Het college stemt in met de conclusies en aanbevelingen van een raadnotitie inzake
het bedrijf Van den Anker;
2. Het college legt de notitie ter voorbereiding voor de raadsvergadering van 27 januari 2005 voor aan de commissie Grondgebiedzaken in haar vergadering van 10 januari 2005.
3. Het college legt de notitie ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad in haar vergade-ring van 27 januari 2005.