Besluitenlijst 14 februari 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 14 februari 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 7 februari 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen, m.d.v. dat het college vaststelt dat de meerderheid van de commissie heeft ingestemd met het voorstel voor zorgwoningen in de Gentiaan (RvO2: Adviezen commissie bz).

2. Aanpassing salarisbedragen.
Het college stelt de wijziging van de CAR-UWO conform aanbeveling LOGA dd. 1 februari 2006, vast.

3. Handhaving loze automatische brandmeldingen.
Het college formaliseert het handhavingsbeleid om het aantal loze automatische brandmeldingen terug te dringen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Stedenbouwkundige randvoorwaarden Lavendelstraat 2.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de algemene stedenbouwkundige randvoorwaarden ten behoeve van
herontwikkeling Laveldelstraat 2;
2. Bij eventuele herontwikkeling van het perceel een overeenkomst met initiatiefnemer te sluiten waarin de herontwikkeling op kosten van initiatiefnemer en op eigen risico gebeurt.

2. Driehoek ’t Zand.
Het college stemt definitief in met herinrichting driehoekje ’t Zand conform het gedane voorstel. De uitvoering zal zo spoedig mogelijk ter hand worden genomen.

3. Verslag Stuurgroep Sonniusdriehoek d.d. 2 februari 2006.
Het college neemt het verslag van de Stuurgroep Sonniusdriehoek van 2 februari 2006 voor kennisgeving aan.

4. Presentatie Nota van Uitgangspunten Sonniusdriehoek.
Het college besluit kennis te nemen en in te stemmen met genoemde planning en werkwijze.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. GGD toezichthouder.
Het college wijst een aantal medewerkers van de GGD aan als gemeentelijke toezichthouders kinderopvang van Son en Breugel.


2. Advies van de commissie Burgerzaken van 8 februari 2006.
Het college neemt kennis van het advies van de commissie Burgerzaken van 8 februari 2006 betreffende het Rapport Verankering Ouderenproof.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bowie.
Het college besluit de Regionale Brandweer opdracht te geven om te onderzoeken of de opslaghal van Bowie voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit en welke voorzieningen getroffen moeten worden ter opheffing van eventueel geconstateerde gebreken.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Brabantse Dorpendag.
Het college is verhinderd de Brabantse Dorpendag 2006, georganiseerd door Provincie Noord-Brabant bij te wonen en neemt kennis van de mogelijkheid tot het bijwonen van de praktijkdagen. De secretaris bezoekt de praktijkdag Casteren op 8 april a.s..