Besluitenlijst 14 januari

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 7 januari 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de conceptnotulen. 2. Verzoek om ontslag van de heer F. van Well. Het college besluit de heer F. van Well, medewerker ruimtelijke ordening afdeling VROM, per 23 maart 2003 eervol ontslag te verlenen. 3. Cursussen rampenbestrijding. Het college besluit in te stemmen met het volgen van de noodzakelijke cursussen voor rampenbestrijding en de kosten bij te ramen in de eerste marap 2003 4. Aanwijzing plaatsvervangende sectorhoofden. De plaatsvervangende sectorhoofden voor 2003 worden aangewezen. 5. Openstelling vacature financieel consulent. Het college besluit tot inzet van een tijdelijke kracht. 6. FPU-ontslag, dhr. T. van Gorp. Het college verleent dhr. Ties van Gorp, de beheerder van het Vestzaktheater, per 1 september 2003 op eigen verzoek eervol FPU-ontslag. 7. Procedure burgerinitiatiefvoorstel. Het burgerinitiatiefvoorstel tot herziening van bestemmingsplan "Traverse e.o." komt, als de raad daarmee instemt, op de agenda van de commissie grondgebiedzaken op 10 maart 2003 en in de vergadering van de gemeenteraad van 3 april 2003. De initiatiefnemers willen dat de gemeente het onderdeel Hendrik Veenemanstraat herziet. In dat bestemmingsplan zijn 22 grote percelen bouwgrond voor villa's gepland langs de Hendrik Veenemanstraat. De initiatiefnemers stellen voor de percelen op te splitsen in kleinere percelen, waarop betaalbare woningen voor met name starters en senioren gebouwd worden. 8. Vervulling vacature commandant vrijwillige brandweer. Het college stemt in met de benoeming van de heer S.Teunissen in de functie van commandant vrijwillige brandweer / technisch medewerker brandweerzaken per 1 januari 2003. 9. Besluitenlijst commissie algemene zaken d.d. 8 januari 2003. Het college neemt de besluitenlijst voor kennisgeving aan. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Autoservicestation Eindhovenseweg. Het college besluit om geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak (bestreden besluit is vernietigd) van de rechtbank. Daarnaast besluit het college om niet handhavend op te treden tegen het in gebruik nemen van het pompgedeelte op het perceel. 2. Vaststelling tarieven 2003 sporthal en huren gebouwen. 1. Het college besluit de uurtarieven voor de verhuur van de sporthal en sportzaal 2003 als volgt vast te stellen: sporthal Apollo € 31,25 per uur sportzaal De Bongerd € 27,50 per uur 2. Het college besluit de huren voor gebouwen sport en sociaal culturele sector voor 2003 te verhogen met 6,0 % (conform indexering begroting 2003). 3. Besluiten commissie GZ 6 januari 2003. Het college heeft kennis genomen van de besluiten van de commissie Grondgebiedzaken van maandag 6 januari 2003. 4. Bezwaarschrift tegen verleende bouwvergunning WVG-unit. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot verlening van een bouwvergunning voor het realiseren van een WVG-unit blijft gehandhaafd. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Projectopzet ontwikkeling vrijwilligerswerkbeleid. Het college gaat akkoord met het plan van aanpak in het kader van de landelijke pilot van de commissie "vrijwilligersbeleid" voor het ontwikkelen en uitvoeren van vrijwilligerswerkbeleid. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Besluitenlijst commissie Burgerzaken d.d. 7 januari 2003. Het college neemt kennis van de besluitenlijst van de commissie burgerzaken van 7 januari 2003.