Besluitenlijst 14 juni 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 14 juni 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 juni 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Vergadering Bestuurscommissie Stedelijk Gebied 15 juni 2006.
Het college bespreekt de vergadering van de bestuurscommissie Stedelijk Gebied d.d. 15 juni 2006 voor en onderschrijft de ambtelijke adviezen bij de diverse agendapunten.

3. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 7 juni 20006.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan. College stemt in met aanpassing wegsleepverordening (schrappen ”fietsen”).

4. Toekomstige structuur en werkwijze SRE.
Het college stemt in met bijgevoegd ontwerp-raadsvoorstel over de aanbevelingen die door het SRE zijn gedaan over de toekomstige structuur en werkwijze van het SRE.

5. Afronding procedure collegeprogramma 2006-2010.
Naar aanleiding van de opmerkingen in de commissies zal het college overwegen het collegeprogramma op onderdelen aan te vullen c.q. aan te passen. Het programma wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 augustus. De raad wordt over e.e.a. schriftelijk geïnformeerd.

6. Voortgang Combigebouw en tijdelijke locatie.
1. Het college neemt kennis van de procesvoortgang van het combigebouw en de tijdelijke brandweer. Naar aanleiding ervan wordt gevraagd de procedure voor de alternatieve (definitieve) locatie voor de skatebaan op te starten;
2. De commissie zal via een schriftelijke mededeling over de voortgang worden geïnformeerd.

7. Voortgang handhavingsprogramma. Staf
Het college neemt kennis van voortgangsrapportage Handhavingsprogramma 2005-2006 en agendeert deze voor de commissie algemene zaken van 28 juni 2006.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Verslag over de uitvoering 2005 WWB en Ioaw/Ioaz/Bbz.
Het college besluit akkoord te gaan met de Verslagen over de uitvoering 2005 WWB en Ioaw, Ioaz en Bbz en de jaaropgave WWV.

2. Adviezen van de commissie burgerzaken 6 juni 2006.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Aanpassing legesverordening i.v.m. verhoging tarieven paspoorten.
Het college stemt in met de voorgestelde aanpassing van de legesverordening en zal aan de raad een voorstel doen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Schoonmaakactie Gaskendonk.
Het college stemt in met
1. de voorgestelde schoonmaakactie van Gaskendonk (uitvoeringsmandaat wethouder Overbeek);
2. het versturen van een waarschuwingsbrief naar de vaste bewoners van Gaskendonk;

2. Vestiging van Human Capital Care BV op het perceel Ekkersrijt 5127.
Het college besluit Human Capital Care BV toestemming te verlenen om zich te vestigen op perceel Ekkersrijt 5127 ten behoeve van ontwikkeling van software en automatisering; ten behoeve van (medisch) onderzoek en ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling van het Integraal GezondheidsManagement.

3. Uitspraak Raad van State inzake bouwvergunning C-kavels Eeekhoornlaan.
De uitspraak voor kennisgeving aan te nemen.


Ingekomen stukken

1. Aankondiging kennismakingsbezoek Corien Jonker / CDA
Het college gaat in principe in op de uitnodiging voor een kennismakingsbezoek van CDA tweede kamerlid Corien Jonker.
Het CDA zal bezien of politiek café kan worden uitgebreid met kamerleden van andere partijen.
Datum/tijd: een vrijdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur
Locatie: gemeentehuis Son en Breugel