Besluitenlijst 14 juni

Openbare vergadering van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 14 juni 2005

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 31 mei 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Wet BIBOB.
Het college onderschrijft het standpunt van het Regionale College politieregio Brabant Zuid-Oost met betrekking tot de Wet Bevordering Integriteit Beoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB): gezamenlijke invoering binnen regio, uniforme aanpak, gefaseerde invoering en toepassing. F. den Hengst zal fungeren als gemeentelijk aanspreekpunt.

3. Presentiegelden commissie voor bezwaar- en beroepschriften.
Het college besluit de presentiegelden voor de voorzitter en leden van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften te verhogen naar marktconforme bedragen (voorzitter: €185 per vergadering en leden: €160 per vergadering).

4. Handboek Privacy GBA en GBA Privacy Reglement.
1. Het college besluit het Handboek Privacy GBA vast te stellen. Dit handboek beschrijft de procedures die een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens garanderen en de controles op de naleving daarvan.
2. Het college besluit het Privacyreglement GBA vast te stellen. Het reglement bepaalt de wijze van omgang met persoonsgegevens en de toegang tot de gegevens.

5. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 8 juni 2005.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verslag Stuurgroep Kloppend Hart d.d. 30 mei 2005.
Het college besluit:
- kennis te nemen van het verslag en de toelichting van de Stuurgroep Kloppend Hart d.d. 30 mei 2005;
- niet in te gaan op het verzoek tot aanpassing van de Dommelstraat;
- buro Lubbers opdracht te geven voor het opstellen van een visie Gevel- en reclamebeleid (t.l.v. subsidiebudget).

2. Adviezenlijst commissie Grondgebiedzaken d.d. 6 juni 2005.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie GZ d.d. 6 juni 2005.

3. Verkoop bouwkavel 14 (H. Veenemanstraat)
Burgemeester en wethouders besluiten bouwkavel 14 te verkopen.

4. Aanvraag bouwvergunning/ verzoek om vrijstelling t.b.v. de bouw van een twee onder één dak woning (H. Veenemanstraat).
Het college besluit aan de ingediende zienswijze voorbij te gaan en de vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO en reguliere bouwvergunning te verlenen onder de door het bouwtoezicht gestelde voorwaarden.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Adviezenlijst commissie Burgerzaken d.d. 7 juni 2005.
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken.

2. Aanbesteding CVV in SRE-verband (vervolg).
Het college besluit niet deel te nemen in de aanbesteding van het CVV door SRE; aanbesteding wordt in eigen beheer uitgevoerd.

3. Afhandeling raadsmotie "onderzoek gezamenlijke huisvesting Stichting Oase en
Stichting Welzijn".
Naar aanleiding van het raadsbesluit van 26 mei 2005 inzake de huisvesting van de Stichting Oase, beschouwt het college de raadsmotie van 4 november 2004 als afgehandeld. De raad zal per brief meer uitgebreid worden geïnformeerd.

4. Jeugd Preventie Programma 2005.
Het college stemt in met het voorstel van het SRE voor uitvoering JPP per 1 juli 2005 door de regionale zorgaanbieders De Combinatie en BJ Brabant.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Renovatie de Bongerd.
Het college stelt het gewijzigde raadsvoorstel betreffende de renovatie van de Bongerd vast.

2. Advies Commissie BZ inzake Subsidies in de regio.
Het college besluit de raad te adviseren tot een onverkorte invoering van de nieuwe subsidienormen die zijn beschreven in de nota Heroverweging.

3. Ontwerpbestemmingsplan.
Het college besluit:
1. in te stemmen met beoordeling van inspraakreacties en reacties in het kader van het vooroverleg en de wijze waarop deze zijn verwerkt in het concept-ontwerpbestemmingsplan;
2. het voorliggende ontwerpbestemmingsplan "Bosgebied West, Reparatieherziening Golf-baan" ingevolge het bepaalde in art. 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in procedure te brengen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Ver. Brabantse Gemeenten.
De burgemeester bezoekt de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Brabantse Gemeenten.
Datum en tijd: maandag 27 juni 2005, 15.00 - 16.00 uur
Locatie: provinciehuis Den Bosch

2. Uitnodiging bijwonen barbecue Stichting Mensen voor Mensen.
Wethouder Overbeek en wethouder Van Ommen maken gebruik van de uitnodiging voor de door de stichting Mensen voor Mensen in samenwerking met de Albanese ambassadeur georganiseerde barbecue op vrijdag 24 juni a.s. vanaf 16.00 uur, Houtens 11.

3. Conferentie "Ontbureaucratisering van Ruimtelijke Ordening in Noord-Brabant".
De burgemeester neemt deel aan de conferentie "Ontbureaucratisering van Ruimtelijke Ordening in Noord-Brabant" op maandag 27 juni 2005,
van 15.30 tot ± 20.00 uur in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch.

4. Uitnodiging excursie OVSB.
De burgemeester (en zo mogelijk ook hoofd afdeling M&G) woont de excursie van de OVSB naar Rendac Son B.V. bij.
Datum en tijd: donderdag 16 juni, 19.30 uur
Locatie: Kanaaldijk Noord 20-21 te Son (Rendac)

5. Uitnodiging afscheidsreceptie Ted Peer/Politie.
De gemeentesecretaris bezoekt de afscheidsreceptie van Ted Peer/Politie B.O.S.
Datum en tijd: woensdag 6 juli 2005, 16.30 - 18.30 uur
Locatie: Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstr. 43 te Best