Besluitenlijst 14 mei 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 14 mei 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 mei 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Eindversie bestuursconvenant stedelijk gebied 2013

Het college stelt de raad voor in te stemmen met het convenant, zijnde het meest haalbare op dit moment. Het college ziet in het convenant een basis voor versterking van de samenwerking in de toekomst.

3. Commissieagenda’s mei 2013

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van mei.
Commissie AZ wordt gevraagd het convenant stedelijk gebied toe te voegen aan de agenda (advies ter voorbereiding raadsbesluit).

Portefeuille: R. Visser

1. Landschapsinvesteringsregeling gemeente Son en Breugel

Het college besluit in te stemmen met het concept “Landschapsinvesteringsregeling gemeente Son en Breugel” en de betreffende regeling ter besluitvorming voorleggen aan de raad.

2. Projectopdracht;'onderzoek ontwikkellocatie hoek Taylorstraat/Airbornestraat

Het college stemt in met de projectopdracht en stelt een projectbudget van € 48.650,- beschikbaar, te dekken uit de bestemmingsreserve ‘Projectmatig werken’, die toereikend is. Het besluit wordt meegneomen in de 1e Marap 2013.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Opiniërende bespreking ontwerp uitvoeringsprogramma Breugel

Het college stemt in met de voorgestelde presentatie en besluit het ontwerp met presentatie voor opiniërende bespreking aan de Commissie Burgerzaken van 29 mei (waarbij ook de leden van GZ worden uitgenodigd) ter opiniërende bespreking voor te leggen.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging bijeenkomst over het SRE-Transformatieplan

Burgemeester en wethouder Frenken wonen de bijeenkomst over het SRETransformatieplan in Eindhoven op 22 mei bij.

2. Uitnodiging afscheidsreceptie wethouders Nuenen

Burgemeester en wethouders wonen de afscheidsreceptie van de wethouders gemeente Nuenen op 23 mei in Het Klooster in Nuenen bij.

3. Uitnodiging Oprichtingsbijeenkomst SonEnergie

Wethouder Visser woont de Oprichtingsbijeenkomst SonEnergie bij op 15 mei in het Vestzaktheater.