Besluitenlijst 14 oktober 2003

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 oktober 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 7 oktober 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Besluitenlijst commissie AZ d.d. 8 oktober 2003. BO/jbz Het college neemt de besluitenlijst voor kennisgeving aan. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Beroepschrift afwijzing kwijtscheldingsaanvrage gemeentelijke belastingen 2003. Het college besluit het ingestelde beroep ongegrond te verklaren. 2. Terugdringen meerjarentekorten 2005 - 2007. Het college stemt in met de genoemde dekkingsvoorstellen en zal de raad hierover aanvullend informeren. Het verwachte tekort 2005 afdekken via de algemene reserves. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Baansoort Tennisvereniging Europalaan. Het college neemt kennis van de ontwikkelingen op het complex van tennisvereniging Son en Breugel (uitbreiding clubhuis en aanbrengen french-court-laag op de banen) en bericht hierover de vereniging. 2. Beknopt verslag van de commissie GZ d.d. 6 oktober 2003. Het college heeft kennis genomen van het beknopte verslag van de commissie grondgebiedzaken van maandag 6 oktober 2003. 3. BMF en Breugels Broek. Het college besluit: - De toelichting en de concept-antwoordbrief aan de BMF voor kennisgeving aan te nemen ter voorbereiding van het overleg op 15 oktober a.s. - De in de toelichting opgenomen 7 bespreekpunten als concept-agenda te gebruiken voor het overleg op 15 oktober a.s. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging van de SRE voor de opening van de terreinfietsroutes. Het college is verhinderd de opening van de nieuwe terreinfietsroutes de Gulbergroute en Papenvoortroute in de gemeente Nuenen c.a. te bezoeken. 2. Uitnodiging Vogelvereniging "De Vogelvriend". De burgemeester bezoekt de receptie ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de vogelvereniging "De Vogelvriend". 3. Uitnodiging Rabobank Cijfers & Trends. Het college is verhinderd de bijeenkomst van de Rabobank Cijfers & Trends bij te wonen