Besluitenlijst 14 september

U kunt hier de besluitenlijst van de vergadering van B en W van 14 september nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 14 september 2004

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 7 september 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 8 september 2004.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

3. Nota integraal buurtbeheer.
Het college stemt in met notitie Integraal buurtbeheer en de agendering van deze notitie voor de commissie Algemene Zaken d.d. 3 november 2004.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Aanvraag monumentenvergunning koortrap St. Genovevakerk.
Het college van burgemeester en wethouders wijst de aanvraag voor een monumenten-
vergunning ten behoeve van het aanbrengen van een trap naar het kerkorgel in de
St. Genovevakerk af. Volgens de Rijksdienst voor Monumentenzorg zou het aanbrengen van een trap naar de zoldering de ruimtelijke beleving van de kerk verstoren.

2. Wet Kinderopvang.
Het college besluit voor de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang (1-1-2005) over de gemeentelijke doelgroepen en bijbehorende subsidieverordening. De verordening wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie en raad van oktober aanstaande. Het college be-sluit dat het raadsvoorstel voor vaststelling van de verordening referendabel is. Voor de ver-dere uitvoering van de Wet Kinderopvang worden de volgende besluiten genomen:
a) De gemeente richt haar proces voor subsidiering in;
b) De gemeente richt een register in voor de in de gemeente aanwezige kinderopvangcen-tra;
c) Gemeentelijk toezichthouder voor de kwaliteit is de GGD.

3. Monumentenvergunning St. Genovevakerk inzake restauratie kerkorgel.
Het college verleent een monumentenvergunning t.b.v. de restauratie van het kerkorgel van de St. Genovevakerk. Het is een monumentale Vollebregtorgel. De stukken voor de aan-vraag van subsidie kunnen nu worden doorgestuurd naar de budgethouder: de provincie Noord-Brabant.

4. Adviezen commissie BZ d.d. 7 september 2004.
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken van
7 september jl. voor kennisgeving aan.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Schilderwerk Genovevastraat 33-37.
Het college stemt in met de geplande schilderwerkzaamheden aan het pand aan de Genovevastraat 33-37.