Besluitenlijst 15 april

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2003
Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 8 april 2003. Het college besluit de notulen vast te stellen overeenkomstig de concept-notulen. 2. Efficiëncykorting. Het college neemt kennis van de tussentijdse stand van zaken m.b.t. de realisatie van de financiële doelstelling van de 1%-efficiencykorting in 2003. 3. Besluitenlijst commissie AZ d.d. 7 april 2003. Het college neemt de besluitenlijst voor kennisgeving aan. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Leerlingenvervoer, schooljaar 2003/2004. Het college besluit in dit specifiek voorgelegde geval voor het schooljaar 2003/2004 de hoogte van het drempelbedrag leerlingenvervoer voor twee kinderen te bepalen op 50% van het voor twee kinderen verschuldigde drempelbedrag. 2. Besluitenlijst commissie BZ d.d. 8 april 2003.  Het college neemt de besluitenlijst voor kennisgeving aan;  Het college besluit het advies van de commissie BZ met betrekking tot de voortgang van de renovatie Oase over te nemen en stemt in met een gesprek tussen portefeuillehouder en voorzitter Oase. Portefeuille J.C.H. Overbeek 3. Burgerinitiatiefvoorstel m.b.t. slijtlaag wegen 't Zand. Het college neemt kennis van het ontwerp-raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld: 1. het burgerinitiatiefvoorstel niet in behandeling te nemen aangezien het onderwerp niet behoort tot de bevoegdheid van de raad; 2. het burgerinitiatiefvoorstel door te zenden aan het college met het verzoek dit voorstel in behandeling te nemen. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging officiële receptie van dhr. B.P. Meinema, burgemeester gemeente Cranendonck. Het college is verhinderd de receptie van de heer B.P. Meinema, burgemeester van de gemeente Cranendonck bij te wonen. 2. Uitnodiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Obragas. Het college is verhinderd de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Obragas bij te wonen. 3. Receptie drs. L.J.J. van Nistelrooij. Wethouder Van Ommen woont het symposium 'Uitdaging tussen Ontgroening en Vergrijzing', ter gelegenheid van het afscheid van gedeputeerde drs. L.J.J. van Nistelrooij, bij. Datum en tijd: donderdag 8 mei 16.30-18.30 uur Locatie: Bois le Duc-zaal, provinciehuis s'-Hertogenbosch