Besluitenlijst 15 augustus 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 15 augustus 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 juli 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Collegeprogramma 2006-2010.
Met inachtneming van de in de commissies gemaakte opmerkingen stelt het college het collegeprogramma vast en zendt dit aan de Raad ter bespreking in de vergadering van 31 augustus a.s.


Portefeuille M.C. Starmans-Gelijns

1. Nota Grondbeleid.
Het college stelt het raadsvoorstel (raad 31 augustus a.s.) vast.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Jaarrekening 2003 t/m 2005 De Schutsboom.
Het college neemt kennis van de jaarrekeningen 2003-2004-2005 van stichting de schuts-boom, alsmede van het gemeentelijke aandeel in genoemde stichting per 31 december 2005;

2. Uitvoering Persoonsgebonden budget voor cliënten overgangsrecht in 2007.
Het college van B&W besluit om de uitvoering van het persoonsgebonden budget voor clien-ten die in 2007 onder het overgangsrecht in de Wmo vallen, te laten uitvoeren door het Zorg-kantoor.

3. Aanpassing legesverordening in verband met verhoging tarief rijbewijs.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde aanpassing van de legesverordening en aan de raad een voorstel te doen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Toestemming doorverkoop woning (’t Zand)
Het college besluit om onder financiële voorwaarden aan betrokkene toestemming tot door-verkoop van de woning te verlenen.

2. Communicatieplan WMO.
Het college neemt kennis van en stemt in met de inhoud van het communicatieplan inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning.

3. Communicatie Sonniusdriehoek.
Het college besluit met inachtneming van enkele aanpassingen in te stemmen met het door Goed Werk Communicatie voorgestelde plan van aanpak.

4. Intrekken bouwvergunningen.
Het college besluit de volgende bouwvergunningen op grond van artikel 59 lid 1 onder c van de Woningwet juncto 4.1 van de Bouwverordening 1992, tiende wijziging in te trekken:
- bouwvergunning nr. 01-242, Huygensstraat 1, d.d. 14 januari 2002;
- bouwvergunning nr. 96-190, Van den Elsenstraat 1, d.d. 29 april 1997;
- bouwvergunning nr. 98-227, Ockhuizenweg 18, d.d. 9 december 1998.

5. Tijdelijke huisvesting bewoners huize De Vloed.
Het college besluit de actuele stand van zaken voor kennisgeving aan te nemen en verzoekt een brief op te stellen (i.o.m. communicatie) waarin raad over stand van zaken wordt geïn-formeerd.Ingekomen stukken

1. Uitnodiging golftoernooi “Ekkersrijt Open”.
Wethouder Starmans neemt deel aan het middagprogramma en burgemeester aan avond-programma van golftoernooi “Ekkersrijt Open”, georganiseerd door de Ondernemersvereniging Ekkersrijt.