Besluitenlijst 15 februari

U kunt hier het verslag van de B en W vergadering van 15 februari downloaden of nalezen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 15 februari 2005


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 8 februari 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Wijziging CAR-UWO.
Het college stelt de wijziging van de CAR-UWO vast overeenkomstig de aanbeveling van het LOGA in circulaire d.d. 2 februari 2005.

3. Handhavingsplan 2005-2006.
Het college:
1. Stemt in met het handhavingsplan 2005-2006.
2. Legt het handhavingsplan ter kennisname voor aan de commissie Algemene Zaken op 9 maart a.s.

4. Aanschaf relatiegeschenken aangifte geboorte.
Het college stemt in met het aanschaffen van 250 relatiegeschenken voor de burgerlijke stand. Deze geschenken worden uitgegeven aan de aangever van een geborene.

5. Meldingen op grond van integriteitsregeling.
Het college neemt de meldingen 2004 op grond van de integriteitsregeling voor kennisgeving aan en legt deze vertrouwelijk ter inzage voor de commissie algemene zaken (bij de commissiegriffier).

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Bezwaarschrift dakkapel Citroenvlinderlaan.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften verklaart het college betrokkenen niet-ontvankelijk in hun bezwaar tegen de bouwvergunning voor een dakkapel aan de Citroenvlinderlaan.

2. Algemene uitkering.
College neemt kennis van de aangepaste aantallen van enkele maatstaven binnen de uitkeringsbasis van de algemene uitkering en van de positieve gevolgen hiervan voor de uitkeringsjaren 2003 tot en met 2005. Tevens besluit het college de meeropbrengsten 2005 toe te voegen aan de algemene reserve en deze mutatie mee te nemen binnen de kadernota 2005 - 2009.

3. Raamovereenkomst buro Croonen.
Ingestemd wordt met sluiten van raamovereenkomst met buro Croonen inzake adviesdiensten ruimtelijke ordening

4. Verkeerssituatie na openstelling Nieuwstraat.
Het college besluit:
- de tijdelijke verkeersmaatregelen in De Bontstraat, Sparrenlaan en Zandstraat te verwij-deren;
- in samenspraak met de politie twee alternatieve locaties aan te wijzen voor de bloem-bakken die momenteel op het P. Brueghelplein en Veerstraat staan;
- in te stemmen met de aanleg van twee punaises op de beide aansluitingen De Bont-straat - Crocusstraat;
- een verkeersbesluit te nemen tot het instellen van éénrichtingsverkeer in de Zandstraat tussen de hoek Sparrenlaan - Zandstraat en de hoek Zandstraat - Esdoornstraat;
- in te stemmen met het voornemen tot het instellen van een geslotenverklaring van de Kanaalstraat voor vrachtverkeer vanaf de rotonde Kanaalstraat - Driehoek - Eindhovenseweg - Ekkersrijt 2000.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Herstellen schansmuur De Stoklandschool.
Het college van burgemeester en wethouders besluit om de schansmuren van basisschool de Stokland te laten herstellen en de kosten te dekken uit het onderhoudsfonds "onderwijs-gebouwen."

2. Tussenrapportage RIO Zuid Oost Brabant.
Het college neemt kennis van de stand van zaken aangaande het RIO en informeert de commissie burgerzaken (8 maart 2005).

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Renovatie Bongerd.
Het college besluit om de renovatie van de Bongerd ter hand te nemen zonder dat hierover met de Ouderenbonden een convenant is afgesloten.