Besluitenlijst 15 juli

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 juli 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 8 juli 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Formatie taakonderdeel bouwzaken. Het college stemt in met uitbreiding van de formatie bij het taakonderdeel bouwzaken overeenkomstig de in het voorstel aangegeven voorwaarden. 3. Mandaatregeling. Het college, de burgemeester en de gemeentesecretaris verlenen ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, de mandaten zoals vermeld in bijgevoegd overzicht. Het college ziet dit als eerste fase naar verdere mandatering zo laag mogelijke in de organisatie. 4. Besluiten commissie algemene zaken. Het college neemt de besluitenlijst voor kennisgeving aan. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Gunning civieltechnische werkzaamheden herinrichting openbare ruimte Kloppend Hart. Het college besluit de werkzaamheden tot uitvoering van het bestek tot herinrichting van de openbare ruimte te gunnen aan de laagste inschrijver, de firma KWS te Eindhoven. 2. Besluiten commissie GZ d.d. 7 juli 2003. Het college heeft kennis genomen van de besluiten van de commissie grondgebiedzaken van 7 juli 2003. 3. Zuidontsluiting. Het college besluit om het initiatiefvoorstel aan de commissie/raad voor te leggen conform het concept voorstel. In dit voorstel wordt de commissie/raad geïnformeerd over de voorge-schiedenis + de aan aanleg verbonden aspecten. Het College houdt vast aan openstelling. Uitvoering wordt technische voorbereid. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Besluitenlijstje commissie BZ d.d. 8 juli 2003. College neemt kennis van de adviezen van de commissie BZ en zal bij de verdere voorbereiding van de diverse projecten hierover standpunten innemen.