Besluitenlijst 15 juni

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 15 juni 2004
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 1 juni 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 9 juni 2004.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

3. Huisnummering.
Het pand Boslaan 15 vernummeren tot 13a. De nummers 15 t/m 45 worden toegekend aan appartementencomplex Paff.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verstekvonnis m.b.t. anti-speculatiebepaling.
Burgemeester en wethouder besluiten het verstekvonnis (waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld) voor kennisgeving aan te nemen.

2. Verzoek om planschadevergoeding.
Het college besluit om een ingekomen planschadeclaim ter advisering voor te leggen aan de SAOZ.

3. Verslag stuurgroep Kloppend Hart d.d. 24 mei 2004.
Het college neemt het verslag met afsprakenlijst van de stuurgroep Kloppend Hart d.d. 24 mei 2004 voor kennisgeving aan.

4. Ontwerpbestemmingsplan Herziening 't Harde Ven.
Het college stemt in met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan Herziening 't Harde Ven en brengt het ontwerpbestemmingsplan in procedure.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Subsidiƫring stagiaires.
Het college besluit om de Beleidsregels Bekostiging Stageplaatsen vast te stellen en neemt daarnaast enige besluiten die hier rechtstreeks uit voortvloeien en in dit voorstel zijn opge-nomen.
Verder besluit het college de portefeuillehouder maatschappelijk welzijn te mandateren om op basis van deze beleidsregels subsidies toe te kennen.

2. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
Het college besluit om de commissie burgerzaken op de hoogte te brengen van het uitstel tot voorlegging van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs naar september.
Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Renovatie Dutmella.
Het college stelt de gemeenteraad voor om de noodzakelijke middelen voor renovatie van de scoutingaccommodatie Dutmella ter beschikking te stellen.

2. Sloop stallen Sonniuswijk 42
Het college besluit om de sloop van 4 opstallen op het perceel sectie A nr. 3864 aan de fa. Meulendijks B.V. op te dragen.