Besluitenlijst 15 maart

U kunt hier de besluitenlijst van 15 maart nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 15 maart 2005


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 8 maart 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 9 maart 2005.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

3. Verkiezingen Ondernemingsraad.
Het college neemt kennis van de "Uitslag verkiezingen 2005 Ondernemingsraad Son en Breugel".

4. Bestuurlijke planning vanaf 1 april 2005.
Het college neemt kennis van de geactualiseerde bestuurlijke planning vanaf april 2005 t/m 1e kwartaal 2006; overzichten zullen ter kennis worden gebracht van de commissies.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verslag stuurgroep Kloppend Hart d.d. 7 maart 2005.
Het college:
1. Neemt kennis van het verslag en de toelichting van de vergadering van de stuurgroep Kloppend Hart.
2. Neemt vooralsnog kennis van de gesprekspunten met het parochiebestuur.

2. Commissie GZ d.d. 7 maar 2005.
Van advisering door commissie GZ in vergadering d.d. 7 maart 2005 wordt kennis genomen.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Beƫindiging samenwerkingsverband regio Eindhoven t.b.v. de WEB-WIN en inzet middelen WEB-WIN 2005.
Het college:
1. Stemt in met de opheffing van het samenwerkingverband waarbij de gemeente Eindhoven opereert als centrumgemeente.
2. Stemt in met het aanwenden van 10% WEB middelen voor ex inburgeraars.
3. Stemt in met het contract met het ROC betreffende de WIN.
4. Stemt in met het contract met het ROC betreffende de WEB.
5. Stemt in met het contract met Bureau Inburgering Nieuwkomers betreffende de WIN.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Onderzoek subsidies regio.
Het college stemt in met de opzet van het onderzoek naar de subsidies in de regio.

2. Europese aanbesteding facilitaire dienstverlening afvalinzameling.
Het college besluit:
1. de huidige overeenkomst inzake de facilitaire dienstverlening afvalinzameling met Essent op te zeggen m.i.v. 1 januari 2006.
2. De facilitaire dienstverlening samen met 17 regiogemeenten Europees aan te besteden in samenwerking met het Bureau Inkoop Zuidoost Brabant. Uitgangspunt bij deze aanbesteding zijn de afspraken die op 7 maart jl. in het portefeuillehoudersoverleg Milieu in SRE-verband zijn gemaakt.

3. Adviezen commissie BZ d.d. 8 maart 2005.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

Ingekomen stukken

1. Dutch Open Swim Cup in Tongelreep.
De secretaris en (eventueel) wethouder Overbeek bezoeken op uitnodiging van het "Nationaal Zweminstituut Eindhoven", namens het college van Eindhoven, de Dutch Open Swim Cup op 27 maart a.s..

2. Opening AHOED 8 april 2005.
Het college is er voorstander van dat AHOED (net als in Breugel) door niet-collegelid wordt "geopend". College zal wel vertegenwoordigd zijn (wethouder Overbeek en secretaris) tijdens officiƫle opening van de nieuwe AHOED op 8 april 2005 om 17.30 uur.

3. Receptie Marcel Appeldoorn / Brandweer en Crisisbeheersing Eindhoven.
Het college is verhinderd tijdens de afscheidsreceptie van Marcel Appeldoorn/ sectormanager proactie-preventiepreparatie Brandweer en Crisisbeheersing gemeente Eindhoven.

4. Uitnodiging "Bijeenkomst, kansen voor duurzaam bouwen".
Het college is verhinderd tijdens de bijeenkomst "Kansen voor duurzaam bouwen", georganiseerd door het SRE.