Besluitenlijst 15 mei 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 15 mei 2007

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 mei 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Klacht.
Het college besluit wethouder Starmans en wethouder Verschelling de klacht van
betrokkene te laten behandelen.

3. Tijdelijke noodhuisvesting brandweer op gemeentewerf.
Het college besluit:
1. Om in afwachting van de uitspraak, voorlopige voorziening over tijdelijke brandweer-
kazerne aan de Rooijseweg de brandweer tijdelijk te vestigen op de gemeentewerf aan
de Breeakkerstraat;
2. Aanvragen van een bouwvergunning voor het plaatsen van kleed en douchecabines
voor de brandweer.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Sponsoring rotondes.
Het college van burgemeester en wethouders besluit om de commissie grondgebiedzaken mondeling te informeren dat nu geen van de bedrijven bereid zijn gevonden om onder de vastgestelde voorwaarden rotondes te sponsoren. Van verdere wervingsacties wordt afge-zien.

2. Schenking 3 linden, 900 jaar Hertogdom Brabant.
Het college van burgemeester en wethouders besluit de schenking van 3 linden ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van het Hertogdom Brabant te aanvaarden en dit mondeling mede te delen aan de commissie AZ.

3. Tweede aanvullend voorstel (Accountants)controle gesubsidieerde
instellingen.
Het college stelt voor alle instellingen die verplicht zijn om een jaarrekening in te dienen het volgende beleid vast:
 wanneer een instelling zijn jaarrekening niet tijdig indient, wordt de subsidie vastgesteld op maximaal 80% van de verleende subsidie;
 zolang de instelling in verzuim is ten aanzien van de indiening van de jaarstukken, wordt de lopende bevoorschotting stop gezet.
Verder neemt het college de volgende besluiten over de subsidiëring van Oase:
1. Het 2e voorschot op de subsidie 2007 wordt uitbetaald wanneer de jaarrekening 2006 is ingediend;
2. De subsidies aan Oase over 2004 en 2005 vaststellen
Ten aanzien van de vaststelling van de subsidie 2006 wordt de algemene beleidslijn gevolgd en Oase wordt hiervan in kennis gesteld.

4. Toetreding van OBS De Regenboog tot PlatOO.
1. Het college besluit in te stemmen met het toetreden van OBS De Regenboog bij
PlatOO en dit besluit voor te leggen aan de commissie BZ en de gemeenteraad.
(m.i.v. 01-08-2007)
2. Het college besluit de Regeling, regelende de instelling, taken, bevoegdheden, sa-
menstelling en werkwijze van de bestuurscommissie van de openbare basisschool
De Regenboog te Son en Breugel, alsmede de verhouding van de bestuurscommis-
sie ten opzichte van de gemeente (27 januari 2004) in te trekken. Deze intrekking zal
plaatsvinden per 1 augustus 2007, gelijktijdig met het van kracht worden van de Ver-
ordening openbaar rechtspersoon PlatOO.

5. Bezwaarschrift afwijzing uitkering.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften het bezwaarschrift van betrokkene, tegen de afwijzing tot WWB uitkering, ongegrond te verklaren.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Kadernota 2007 – 2011.
Het college neemt kennis van de 1e conceptversie van de kadernota 2007 – 2011. Op basis van deze 1e conceptversie is tijdens de vergadering van 15 mei met name ingegaan op de vraagstelling op welke wijze deze kadernota ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de commissie en de raad.
Afronding besluitvorming en vaststelling ontwerp-raadsvoorstel vindt plaats in collegevergadering van 22 mei a.s.

2. Financiering van de toekomstige recreatieve en toeristische taken SRE.
Het college stemt in met het SRE Regioraadsvoorstel over de inhoud en financiering van de toekomstige recreatieve en toeristische taken SRE regio. Het college informeert de commissie Algemene zaken tijdens de vergadering van 6 juni 2007.
Regioraadslid de heer W. Buurke wordt geïnformeerd over standpunt van de gemeente Son en Breugel. In de Kadernota wordt € 10.000,-- euro extra begroot.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. 16 Parkeerplaatsen parkeerkelder gebouwencomplex 17 Septemberplein.
Het college besluit om niet over te gaan tot aankoop of huur van parkeerplaatsen in de parkeerkelder van het nieuwbouwcomplex aan de zuidzijde van het 17 Septemberplein.