Besluitenlijst 15 november

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 15 november 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 8 november 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Adviezenlijst commissie Algemene Zaken d.d. 9 november 2005.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

3. Vaststelling salarisbedragen per 1 juni 2005.
Het college stelt de nieuwe salarisbedragen en de vergoedingsbedragen voor de vrijwillige brandweer met terugwerkende kracht tot 1 juni 2005 vast conform de aanbeveling van het LOGA.

4. Attentie bij jubilea.
Het college stelt een regeling vast voor de toekenning van attenties bij jubilea van verenigingen en mandateert de uitvoering van deze regeling aan de gemeentesecretaris.

5. Bezwaarschrift Bandenopslagbedrijf.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van het Bandenopslagbedrijf niet-ontvankelijk te verklaren.
De bestreden besluiten 1. d.d. 14 juli 2005 tot het toepassen van bestuursdwang en 2 d.d. 15 juli 2005 tot aanpassing van de gebruiksvergunning blijven in stand.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Aanvraag leerlingenvervoer.
Het college besluit de betreffende aanvraag leerlingenvervoer af te wijzen.

2. Adviezen van de commissie Burgerzaken 8 november 2005.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken.

3. Bezwaarschrift zangkoor.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college:
1. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren voor zover het is gericht tegen de weigering een subsidie te verstrekken in de kosten van de dirigent;
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover het is gericht tegen het niet toepassen van de overgangsmaatregel;
3. het bestreden besluit te herroepen in die zin dat de subsidie voor het jaar 2005 een gewijzigd bedrag zal zijn.

4. Bezwaarschrift inzake beƫindiging WVG-voorziening.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkene ongegrond te verklaren.
Het bestreden besluit tot beƫindiging van de WVG-voorziening en de terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde vergoeding blijft in stand.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Programma opening (woonwagen)hofje aan de Rooijseweg.
Het college stelt het programma vast van de opening van het hofje aan de Rooijseweg op maandag 28 november 2005.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging VNG Gemeentebeurs.
Het college is verhinderd tijdens de VNG Gemeentebeurs op 7 en 8 december 2005.

2. Uitnodiging werkconferentie Nieuwe Brabantse Kunst Stichting (NBKS).
Het college is verhinderd tijdens de werkconferentie "Ruimte voor Verbeelding" op
13 december 2005.