Besluitenlijst 15 oktober 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethoudersvan Son en Breugel van 15 oktober 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 oktober 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Raadsinformatiebrief documenten Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)

Het college besluit in te stemmen met de tekst voor de raadsinformatiebrief waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over het jaarverslag 2012 en het toekomstbeeld van het RIEC.

3. Positionering Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)-beheer

Het college besluit:

  1. per 1 januari 2014 de taken rondom BAG-beheer overdragen van de afdeling Bedrijfsvoering van de gemeente Son en Breugel naar de afdeling Ontwikkeling en Handhaving van de gemeente Nuenen;
  2. de huidige formatie van 1 fte overdragen van de afdeling Bedrijfsvoering van de gemeente Son en Breugel naar de afdeling Ontwikkeling en Handhaving van de gemeente Nuenen;
  3. de salariskosten en overige personeelskosten te verrekenen op basis van de SIEN verdeelsleutel (40-60);
  4. een transitieperiode in te lassen van 1 jaar om het team vastgoed te ontvlechten, het verbeterplan BAG af te ronden en de inspectie BAG te begeleiden.
     

4. Ontwikkeling Organisatie 2014 onderdeel STER-thema's

Het college neemt een voorgenomen besluit over de visie op de versterking van de ambtelijke organisatie van Son en Breugel in 2014 door de invulling van de STER-thema's (Strategie, Transities, Ekkersrijt, Regionale ontwikkelingen). Daaruit vloeit voort:

  • het college besluit twee nieuwe functies open te stellen op senior en strategisch niveau, die meerdere concernbrede taakvelden omvatten en te dekken uit het loonsombudget 2014;
  • het college besluit het restant loonsom in te zetten ter dekking van de stelpost 2015 besparing bedrijfsvoering.

5. Adviezen commissie Algemene zaken 9 oktober 2013

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Algemene zaken van 9 oktober 2013.

6. Vervanging bordes gemeentehuis.

Het college besluit een bedrag van € 32.500,-- te besteden aan de vervanging van het bordes, trap en stootborden van het gemeentehuis, dit te bekostigen uit het de reserve vrije bestedingsruimte, en deze werkzaamheden te gunnen aan het bedrijf met de laagste offerte zijnde "De tegelspecialist".

Portefeuille: R. Visser

1. Adviezen van de commissie Grondgebiedzaken 7 en 10 oktober 2013

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken van 7 en 10 (voortzetting) oktober 2013.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Adviezen van de commissie Burgerzaken

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken van 8 oktober 2013.
Openbaar: ja

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging bezoek Schiphol Airport.

Wethouder Visser neemt deel aan het “bezoek Schiphol Airport” op 4 december 2013.