Besluitenlijst 15 oktober

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2002
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 8 oktober 2002. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Verslag overlegvergadering OR en gemeentesecretaris d.d. 4 september 2002. BO/jbz Het college zal het voorstel om het kerstpakket te korten intrekken en het besluit m.b.t. tot Binnenlands Bestuur niet met terugwerkende kracht invoeren. 3. Benoeming webmaster. BO/p&o Het college benoemt mevr. M.van den Meiracker in tijdelijke dienst als webmaster voor 18 uur per week. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Kostenraming renovatieplan Oase. BZ/o&w Het college heeft aan Certus Consults b.v. opdracht gegeven om op basis van door de gemeente vastgestelde uitgangspunten een kostenraming op te stellen van de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden aan het gebouw van Jongerencentrum Oase. Verder heeft het college Certus opdracht gegeven het door Oase opgestelde renovatieplan door de rekenen. De kosten van de werkzaamheden bedragen € 3.300,-- en kunnen ten laste worden gebracht van de post "onvoorzien". Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Rioolschade Bongers. GZ/gw Het college geeft opdracht de schade aan het diepriool bij rioolgemaal Bongers, Ekkersrijt 2000 te herstellen. 2. Pieter Breughelplein. GZ Het college neemt kennis van het overzicht "Inventarisatie suggesties Pieter Breughelplein", opgesteld naar aanleiding van de info-avond, gehouden op 20 augustus jl. en stemt in met de ingenomen standpunten. 3. Raadsvoorstel wegbeheersprogramma 2003 - 2006. GZ/gw Het college stemt in met de definitieve tekst van het raadsvoorstel inzake het wegbeheersprogramma 2003 - 2006 en besluit dit voorstel op de agenda te plaatsen voor de raadsvergadering van 31 oktober 2002.