Besluitenlijst 16 april 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 16 april 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 april 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Concept Motie Sociaal Statuut SRE

Het college stemt in met het concept Motie Sociaal Statuut SRE, in te dienen in de Regioraadsvergadering van 18 april door Regioraadslid wethouder Frenken.

3. Adviezen commissie Algemene Zaken d.d.10 april 2013

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Algemene Zaken van10 april 2013.

4. Asverstrooiing

Het college neemt kennis van het verzoek om incidentele asverstrooiing in park Vroonhoven.

5. Vervanging extra Bestuurscommissie Stedelijk Gebied

De burgemeester woont de extra bijeenkomst bij van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied op 25 april.

6. Samenwerking rond Rekenkamercommissies en benoeming leden Rekenkamercommissie

Het college neemt kennis van:

 • het ontwerp raadsvoorstel “Samenwerking rond Rekenkamercommissies en benoeming leden Rekenkamercommissie”;
 • de ontwerp “Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissies gemeenten Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel en Waalre 2013”

Onder voorbehoud positieve advisering door de Intergemeentelijke Overleggroep Rekenkamercommissie (IGO) op 18 april a.s., wordt het onderwerp als hamerstuk toegevoegd aan de raadsagenda van 25 april

7. Extra kosten Koninginnedag / Troonswisseling 2013

Het college neemt kennis van de initiatieven die dit jaar in verband met de troonswisseling worden georganiseerd en stemt in met een bijraming van € 5 000 voor het budget Volksfeesten en herdenkingen (Marap).

Portefeuille: R. Visser

1. Correctie percentages tarieventabel legesverordening 2013, titel 2.3 Bouwactiviteiten

Het college:

 • 1. stelt de raad voor het voorstel toe te voegen aan de agenda voor 25 april en spoedshalve af te zien van behandeling in de vergadering van de commissie Algemene zaken.
 • 2. besluit in te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel en -besluit.

2. Raadsvoorstel exploitatie sporthallen (middellange termijn)

Het college besluit de gemeenteraad ten behoeve van de Raadsvergadering van 25 april 2013 bijgaand Raadsvoorstel aan te bieden voor de Aanpak exploitatie sporthallen (middellange termijn).

3. Adviezen raadscommissie Grondgebiedzaken van 8 april 2013

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken van 8 april 2013.

4. Beantwoording vragen raad december 2012

Het college stelt de beantwoording van de raadsvragen vast en stelt voor niet over te gaan tot plaatsing van openbare verlichting op de Kanaaldijk-Zuid en geen infrastructurele aanpassingen te treffen aan de gelijkwaardige kruising ter hoogte van La Dolce Vita.

5. Bouwplan Sonniuswijk 43

Het college besluit:

 1. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan het plaatsen van een 30 meter hoge mast t.b.v. datacommunicatie middels straalverbinding op het perceel Sonniuswijk 43 te Son
 2. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

6. Conceptbrief inzake Principebesluit De Zwaan

Het college stelt de conceptbrief inzake vastlegging uitgangspunten verbonden aan het principeverzoek vast en stemt in met de verdere gemeentelijke begeleiding van het project.

7. Bouwplan Ekkersrijt 3402

Het college besluit:

 1. via een buitenplanse afwijkingsprocedure medewerking te verlenen aan het plaatsen van erf- terreinafscheidingen van maximaal 2,2 meter hoogte in een donkere kleurstelling en het ophogen / ontgraven en verharden van het terrein op het perceel Ekkersrijt 3402 te Son;
 2. de vergunningverleningprocedure op te starten, nadat de verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst ondertekend heeft ingediend.

8. Voortgang kanteling WMO

Het college neemt kennis van de eerste voortgangsnotitie en informeert de commissie over de stand van zaken met betrekking tot de kanteling van de WMO.

9. Adviezen van de commissie Burgerzaken 9 april 2013

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken van 9 april 2013.

10. Mantelzorg: Advies Adviesraad WMO + beantwoording

Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Wmo over de rapportage toetsing 'Visiedocument gemeentelijk mantelzorgbeleid' en het 'Werkplan mantelzorg 2013/2014';
 2. in te stemmen met de beantwoording van de in het advies gestelde vragen.

11. Activiteiten Monumentencommissie

Het college neemt kennis van het voornemen van de Monumentencommissie om een redengevende omschrijving te laten opstellen van de St. Petrus’ Bandenkerk te Son.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Gronden nabij Visplas

Het college besluit in principe positief te reageren op het aanbod van SRE de gronden nabij de Visplas (B2330) te kopen en mandateert verdere onderhandelingen over de overige verkoopvoorwaarden, waaronder het voorbehoud van het resultaat van de milieuonderzoeken en de oplevering vrij van verhuur, aan de portefeuillehouder.
De resultaten zullen - samen met de RIB - ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd.

2. Verslagen Stuurgroep Breugel

Het college neemt kennis van:

 • de verslagen van de vergaderingen van de Stuurgroep Centrumvisie Breugel gehouden op 15 en 25 maart 2013;
 • het ontwerpverslag van de vergadering van 10 april;
 • de planning behandeling Uitvoeringsprogramma Breugel.

Tevens wordt met de presentatie aan het college op 23 april ingestemd.

3. Wonen met zorg - conceptvisie

Het college besluit:

 1. de concept Visie Wonen met Zorg vast te stellen;
 2. deze opiniërend voor te leggen aan de commissie BZ;
 3. in te stemmen met de reactie op het door de Adviesraad Wmo uitgebrachte advies.

4. Kermis 2013

Het college:

 • 1. stemt in met de voorgestelde opstelling van de kermis die plaats vindt van vrijdag 14 tot en met dinsdag 18 juni 2013;
 • 2. het college besluit om ten behoeve van een veilig verloop van de kermis de nodige verkeersmaatregelen te treffen.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Baetsen Relatiedag 19 april / Open dag 20 april

Wethouder Visser woont de Baetsen Relatiedag in Son op 19 april bij.

2. Uitnodiging officiële opening Bijna Thuis Huis

De burgemeester, wethouder Frenken en de secretaris wonen de officiële opening "Bijna Thuis Huis” in Son op 27 april bij.

De burgemeester verricht de opening.

3. Uitnodiging Unieke waaloversteek in Nijmegen

De burgemeester woont de “Unieke waaloversteek in Nijmegen” op 28 april bij.

4. Uitnodiging Regionale bijeenkomst "Samenwerken in het sociale domein - mensen ondersteunen!"

Wethouder Frenken woont de Regionale bijeenkomst "Samenwerken in het sociale domein - mensen ondersteunen!" op 25 april in Tilburg bij.

5. Uitnodiging receptie t.b.v. voorstellen nieuwe organisatie 'thuis

Wethouders Visser en Frenken wonen de receptie bij ten behoeve van voorstellen nieuwe organisatie 'Thuis bij op 20 juni in Eindhoven.