Besluitenlijst 16 augustus

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 16 augustus 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 9 augustus 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Evenementenbeleid.
1. Het college stelt het evenementenbeleid Son en Breugel vast.
2. Het college besluit dat dit beleid van kracht is met ingang van1 september 2005.

3. Vervanging bedrijfskleding en vlaggenmasten.
Het college besluit:
1. Voor aankoop en plaatsing van 2 vlaggenmasten, alsmede aankoop van bedrijfskleding voor 4 medewerkers facilitaire ondersteuning een bedrag beschikbaar te stellen.
2. Deze aankoop in een keer af te schrijven en te dekken uit onvoorzien 2005.
3. Structurele middelen voor vervanging van bedrijfskleding op te nemen in de begroting Algemene Dienst.

4. Oefenbeleidsplan annex oefenjaarplan rampenbestrijding.
Het college besluit:
1. Het oefenbeleidsplan vast te stellen.
2. In te stemmen met het voorgestelde oefenjaarplan.

5. Enquête leefbaarheid en veiligheid vervolg.
Het college:
1. Stemt in met de uitwerking van de resultaten van de enquête conform de voorgestelde oplossingsrichtingen.
2. Besluit in te gaan op het voorstel van de bestuurlijke werkgroep Integraal veiligheidsbeleid om de enquête Leefbaarheid en veiligheid te verbinden aan het tweejaarlijks wo-ningmarktonderzoek in het SRE gebied met dien verstande dat wij hierop ingaan in 2007

6. Procedurevoorstel burgerinitiatief St. Catharinagilde.
Het college neemt kennis van het raadsvoorstel "procedure burgerinitiatiefvoorstel tot aanpassing van bestemmingsplan om huisvesting St. Catharinagilde mogelijk te maken op Vroonhoven".


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verkoop kavel 22 Hendrik Veenemanstraat.
Burgemeester en wethouders besluiten tot de verkoop van bouwkavel 22 aan de Hendrik Veenemanstraat.

2. Beroepschriften afwijzing kwijtscheldingsaanvragen gemeentelijke belastingen 2005.
Het college besluit om het ingestelde beroep ongegrond te verklaren.


3 Plan herinrichting Beekdal ('t Zand).
Het college besluit het werk voor de herinrichting van het Beekdal op te dragen aan Ploegmakers Cultuurtechniek.

4 Bankrekening voormalige Technische Dienst kring Son.
Het college besluit :
1. Kennis te nemen van het opheffen van de bankrekening van de voormalige Technische Dienst kring Son.
2. Het de gemeente Son en Breugel toekomende bedrag ad € 4.253,87 in de eerstvolgende tussenrapportage mee te nemen als incidentele ontvangst 2005.

5. Raadsvoorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de locatie van verzorgingscentrum Huize De Vloed.
Het college besluit de raad voor te stellen om een voorbereidingsbesluit te nemen.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Extra kosten GGD 2005.
Het college stelt een bedrag ad € 6.422,-- beschikbaar voor de GGD Zuidoost Brabant t.b.v. het project jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar 2005 en t.b.v. tijdelijke reorganisatiekosten.

2. Fusie GGD.
Het college neemt kennis van het besluit van het algemeen bestuur van de GGD om per 1 januari 2006 een bestuurlijke fusie en per 1 januari 2008 een organisatorische fusie voor te bereiden. Dit traject wordt losgekoppeld van het traject van herstructurering van de hulpverleningsregio.

3. Stand van zaken IHP onderwijs.
Het college neemt kennis van de stand van zaken van het Integraal Huisvestings Plan onderwijs en brengt dit ter kennisname van de commissie Burgerzaken.

4. Afrekening WEB-WIN.
Het college besluit in te stemmen met het voorstel betreffende de afrekening van de middelen voor volwasseneneducatie en inburgering.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bewoning middenterrein Gaskendonk.
Het college staat in drie concrete gevallen toe dat het middenterrein van Gaskendonk tijdelijk betrokken wordt door ex-bewoners van Oranjetip die aldaar vertrokken zijn en van wie de woonwagen verwijderd is of wordt resp. verzegeld.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van 50-jarig bestaan Stichting
Rijdende School.
Het college is verhinderd tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Rijdende School.