Besluitenlijst 16 december

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2003
Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 9 december 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. N.a.v.: Het college neemt kennis van het feit dat inmiddels opdracht is gegeven voor aanpassing verkeersremmers in Breugel t.b.v. de nieuwe route voor lijn 9 en ziet het voorstel voor de financiële dekking ervan tegemoet. 2. Inschakelen deurwaarder. Het college stemt in met gerechtelijke invordering van een vordering. 3. Aanvulling ziekteverzuimprotocol. Het college besluit tot aanvulling van het ziekteverzuimprotocol met een bepaling die het mogelijk maakt te komen tot het aanvragen van een functie-ongeschiktheidsadvies na 18 maanden ziekteverzuim. 4. FPU-ontslag. Het college verleent mevrouw C. Foolen, hoofd van de afdeling bevolking, per 1 april 2004 op eigen verzoek eervol verslag. 5. 25 Jaar gemeentedienst mevr. C. Bloemsma. College gaat akkoord met voorgestelde viering 25 jaar gemeentedienst mevr. C. Bloemsma op woensdag 18 februari 2004. 6. Benoeming mevr. M. Koole. Het college benoemt mevr. M. Koole in de functie van medewerker beleidsondersteuning bij de afdeling Dienstverlening Publiek onder de in het voorstel opgenomen voorwaarden. 7. Raadsvergadering 17 december 2003. Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 17 december zijn geagendeerd. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Voorontwerpbestemmingsplan "Traverse e.o., herziening 17 Septemberplein". Het college besluit: 1. Het voorontwerpbestemmingsplan in vooroverleg en inspraak te brengen. 2. De commissie GZ hierover te informeren in de vergadering van 8 januari 2004. 3. In januari hierover een informatieavond te beleggen voor belanghebbenden en geïnteresseerden; vooraf GSP, Domein en OVSB informeren. 4. Kennis te nemen van de stand van zaken in de contractering met GSP. 2. Kredietvoorstel brug Groote Beek. Het college besluit door middel van een concept-raadsvoorstel de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een nieuwe brug over de Groote Beek. 3. Goedkeuringsbesluit begroting 2004 gedeputeerde Staten. Het college besluit kennis te nemen van de begrotingsbrief van G.S. waarin zij meedelen dat de gemeente onder het huidige repressieve toezicht blijft vallen. Tevens wordt per brief G.S. op de hoogte gesteld van het gemeentelijke voornemen om invulling te geven aan hun opmerkingen. 4. Vaststelling tarieven 2004 sporthal en sportzaal en huren gebouwen. Het college besluit: 1. De uurtarieven voor de verhuur van de sporthal en sportzaal 2004 als volgt vast te stellen: sporthal Apollo € 31,90 per uur; sportzaal De Bongerd € 28,-- per uur; 2. De huren voor gebouwen sport en sociaal culturele sector voor 2004 te verhogen met 2,0 % (conform indexering begroting 2004). 5. Aandelen Obragas. Het college besluit in te stemmen met de verkoop van aandelen Obragas door Gasunie aan RWE en de Deed of Adherence te ondertekenen. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Evaluatie kermis 2003; organisatie kermis 2004. Het college neemt kennis van het verslag van het gesprek met bureau De Kermisgids en besluit genoemde bureau vergunning te verlenen voor het organiseren van een kermis in 2004, te houden van vrijdagmiddag 18 juni tot en met dinsdag 22 juni. Ook stemt het college in met het parkeren van de woonwagens van de kermisexploitanten op het parkeerterrein van SBC. De commissie grondgebiedzaken zal in de vergadering van 8 januari 2004 worden geïnformeerd (mededeling). 2. Degeneratievergoeding Industrieterrein Ekkersrijt. Het college besluit de ontvangen degeneratievergoedingen 2001 t/m 2003 (die betrekking hebben op industrieterrein Ekkersrijt) over te dragen aan Stichting Parkmanagement Ekkersrijt. De vergoeding wordt gedekt via een onttrekking uit het onderhoudsfonds wegen. Verantwoording wordt afgelegd in jaarrekening 2003. Via brief wordt SPE op de hoogte gebracht van deze overdracht. Tevens wordt hen medegedeeld de middelen te reserveren voor toekomstig onderhoud. 3. Saneringsproject afvalwaterlozingen. Het college legt een commissie-voorstel, inzake voortgang saneringsproject ongezuiverd afvalwater in het buitengebied, voor aan de commissie GZ op 8 januari 2004. 4. Begeleidingscommissie grondwater A50. Het college neemt kennis van het eindrapport "vitaliteitsonderzoek Sonse bossen binnen de invloedssfeer van de retourbemaling t.b.v. de aanleg verdiepte ligging van Rijksweg A50" en informeert de commissie GZ mondeling over de eindconclusie van het rapport (op 8 januari 2004). 5. Verzoek om intrekking van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer betreffende een voormalig agrarisch bedrijf. Het college besluit de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, verleend op 15 juni 1993 op grond van artikel 8.25, lid 1 sub c in te trekken. 6. Afvalinzameling 2004. Het college stemt in met de voorgestelde instanties voor de inzameling van (grof) huishoudelijk afval in 2004.