Besluitenlijst 16 januari 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 16 januari 2007Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 januari 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst, na onderstaande wijziging, vast overeenkomstig de concepten.

2. Verkiezingsborden.
Het college besluit € 4.900,-- beschikbaar te stellen voor het vervangen van de aanplakborden ten behoeve van de verkiezingen en deze kosten te dekken uit het budget verkiezingen 2007 (provinciale staten).

3. Voorlopig programma werkbezoek Commissaris van de Koningin.
Het college stemt in met het voorlopig programma voor het werkbezoek van de Commissaris van de Koningin aan Son en Breugel op 8 februari 2007 en stemt dit af met de provincie.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Bezwaarschrift.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het besluit om de WWB-uitkering per 15 september 2006 in te laten gaan, blijft ongewijzigd in stand.

2. Adviezen van de commissie burgerzaken 9 januari 2007.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

3. Verwarmingsketel Nutsbasisschool De Gentiaan.
Het college besluit de verwarmingsketel van Nutsbasisschool De Gentiaan te laten repareren.

4. Projectplan onderwijshuisvesting.
Het college besluit Team Building de opdracht te verstrekken tot het opstellen van het project-plan onderwijshuisvesting.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Vaststelling huren gebouwen in de sociaal culturele sector 2007.
Het college besluit de tarieven voor de huren van de gemeentelijke gebouwen in de sociaal culturele sector voor 2007 te verhogen met het inflatiepercentage van 1,7%.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Verzoek tot het bewonen van een bijgebouw in het kader van mantelzorg.
Het college besluit:
1. Het verzoek om in het kader van mantelzorg het bijgebouw in het zuidelijk deel van een perceel te bewonen, af te wijzen;
2. Betrokkene berichten dat er geen mogelijkheid bestaat medewerking te verlenen aan het wonen binnen hindercirkels van bestaande agrarische bedrijven.

2. Ingekomen planschadeclaim.
Het college besluit een ingekomen planschadeclaim ter advisering voor te leggen aan Stich-ting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ).

3. Bezwaarschrift.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De vergunning voor het slopen van een bedrijfs-uimte, café, zalencentrum en kapsalon gelegen aan Akkerpad 3 en Van den Elsenstraat 6 en 6a blijft in stand.

4. Bezwaarschriften H. van Aken en L. Crijns.
Het college neemt kennis van het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en geleidt dit door naar de commissie Grondgebiedzaken van 5 februari 2007

5. Verzoek om vrijstelling Hendrik Veenemanstraat 33 en 35.
Het college besluit om de procedure ex artikel 19 lid 2 WRO op te starten en indien er deze periode van terinzagelegging geen zienswijzen worden ingediend de vrijstelling en de reguliere bouwvergunningen te verlenen onder de door het bouwtoezicht gestelde voorwaarden.

6. Regionaal convenant wonen. R&W
Het college besluit om toe te treden als deelnemer aan het regionaal Convenant Wonen. Daartoe ondertekent het college bijgevoegde verklaring tot toetreding.

7. Plan van Aanpak tijdelijke huisvesting De Vloed.
Het college neemt kennis van: Plan van aanpak locatie onderzoek om te komen tot een voorkeurslocatie ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van “De Vloed”. Naast een vergelijkend onderzoek wordt aangegeven onder welke condities een locatie binnen de gemeentegrenzen tijdelijk kan worden ontwikkeld.

8. Verkeersmaatregelen in relatie tot asfaltbestek 2007.
Het college besluit om in te stemmen met:
1. de aanleg van het verkeersplateau Peellaan – Aziëlaan,
2. het aanbrengen van rood asfalt (fietssuggestiestrook) in de Aziëlaan en Australiëlaan; en
3. het opruimen van de wegversmallingen in de Aziëlaan
in het kader van het geplande onderhoud aan de Aziëlaan en Australiëlaan in 2007. Het college besluit om de kosten ten laste te brengen van de post ‘Uitvoeringsmaatregelen GVVP 2004’.
9. Aanschaf snelheidsdisplay.
Het college stemt in met aanschaf mobiel snelheidsdisplay. Locatie eerste plaatsing is afhankelijk van de resultaten van de verrichte verkeersmetingen.

10. Evaluatie éénrichtingsverkeer.
Het college besluit om in te stemmen met:
1. Het continueren van éénrichtingsverkeer in de Jupiterstraat;
2. Het opheffen van het éénrichtingsverkeer aan de parallelweg van de Planetenlaan.
11. Beslissing op bezwaarschrift.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De bouwvergunning voor twee varkensstallen blijft ongewijzigd in stand. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand ex artikel 7:15 Awb wordt afgewezen.

12. Voorbereidingskrediet Sonniusdriehoek fase II.
Het college besluit:
1. In te stemmen met conceptraadsvoorstel “Voorbereidingskrediet Sonniusdriehoek”;
2. In raadsvoorstel te agenderen voor de commissie GZ van 5 februari 2007 en de raadsvergadering van 1 maart 2007.


Ingekomen stukken

1. Kerstkaarten.
Het college neemt de binnengekomen kerstkaarten voor kennisgeving aan.

2. Uitnodiging afscheidsreceptie dhr. Bosma/wethouder Waalre.
De secretaris woont de afscheidsreceptie van wethouder Bosma, gemeente Waalre, op 19 januari a.s. bij.

3. Uitnodiging receptie Dommelsoppers.
Zo mogelijk woont de burgemeester de receptie van Prins Wouter en Prinses Resi van de Dommelsoppers op 21 januari a.s. bij (zonodig vervangt wethouder Starmans).

4. Uitnodiging concert basisschoolleerlingen.
Het college is verhinderd tijdens de concerten van de pianoleerlingen van Marijke Romunde.