Besluitenlijst 16 juli 2002

U kunt hier de besluitenlijst van de vergadering van 16 juli van Burgemeester en Wethouders nalezen.
Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 juli 2002 Aanwezig: J.L.M. Baartmans-van den Boogaart, burgemeester T.A.J.B. van Ommen - van Kessel A.J.M. van Etten, secretaris Afwezig: R.F. Bergmans J.C.H. Overbeek BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 9 juli 2002. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling. BO/P&O Het college wijst de juridisch medewerker afdeling JBZ, aan als intern vertrouwenspersoon in het kader van de Klokkenluidersregeling 2002. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Verslag Stuurgroep Kloppend hart. GZ/projectbureau Het college neemt het verslag en de afsprakenlijst van de stuurgroep "kloppend hart" voor kennisgeving aan. De bespreking was op 26 juni 2002. 2. Begroting 2003. MID/fb&b Het college neemt kennis van het samenvattend overzicht van besluiten tot het sluitend ma-ken van de begroting 2003. 3. Buurthuis Kanaalstraat. GZ/ projectbureau Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek van buurtvereniging Kanaalstaat voor de vestiging van een buurthuis in een pand aan de Nieuwstraat of aan de Driehoek. Brief aan buurtvereniging: mandaat burgemeester. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. 1e wijziging begroting 2002 Streekarchief Regio Eindhoven. BZ/o&w Het college neemt kennis van het bericht tot intrekking van het voorstel 1e begrotingswijziging Streekarchief door het Dagelijks Bestuur van het SRE. Het college stemt tevens in met de conceptbrief over de kostenstijging en dienstverlening Streekarchief, die namens de gemeenten door de gemeente Eindhoven wordt verzonden en wacht de uitkomsten van het overleg af. 2. Gebruik Vijverbergschool als tijdelijke voorziening. BZ/o&w Het college besluit de kosten die de gemeente maakt voor de exploitatie van de tijdelijke voorzieningen in De Vijverbergschool in rekening te brengen bij het schoolbestuur van de betreffende scholen en trekt hiermee het besluit van 9 april 2002 over de huurovereenkomsten en het huurbedrag in. Tevens zal in overleg met het schoolbestuur zijn verantwoordelijkheid voor bepaalde onderhoudscomponenten van het gebouw betrokken worden. De financiƫle consequenties van dit besluit zullen in de 2e marap en in de begroting 2003 terug te vinden zijn. 3. Vergunning peuterspeelzaal 't Hummeltje. BZ/o&w B&W verlenen Peuterspeelzalenvereniging Son en Breugel vergunning voor het oprichten en houden van een kindercentrum ten behoeve van 'Peuterspeelzaal 't Hummeltje' aan de Ruijsdaelstraat 2 te Son. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Lichtmastreclame Ekkersrijt. BO/jbz Het college besluit medewerking te verlenen aan het mandateren van haar bevoegdheid om vergunning te verlenen voor lichtmastreclame op Ekkersrijt aan de stichting parkmanagement.
  • (0 Bytes)