Besluitenlijst 16 maart

U kunt hier de besluitenlijst van 16 maart nalezen en downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 16 maart 2004


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 9 maart 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Behandeldata (meerjaren)begroting 2005 - 2008.
Het college stemt in met de vier genoemde behandeldata (geplande raadsbehandeling op
11 november) voor de meerjarenbegroting 2005 - 2008.

2. Bezwaarschrift tegen bouwvergunning.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift tegen de verleende bouwvergunning voor een zwembad ongegrond te verklaren. De bestreden bouwvergunning d.d. 27 november 2003 wordt in stand gelaten.