Besluitenlijst 16 mei 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 16 mei 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluiten lijst B&W-vergadering d.d. 9 mei 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Wegsleepverordening.
Het college stemt in met ontwerpraadsvoorstel Invoering wegsleepverordening en bijbehorende stukken en legt dit voor aan de commissie algemene zaken en de raad.

3. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 10 mei 2006.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

4. Wegingsfactoren huis-aan-huisbladen.
1. Het college stemt in met de wegingsfactoren
 Tarieven (40%) en de
 kwaliteit (60%)
- verspreiding
- flexibiliteit
- vormgeving
- redactie
voor de keuze van het huis-aan-huisblad waarin de gemeente haar gemeentepagina’s
plaatst.
2. Het college maakt in juni de afweging in welk huis-aan-huisblad de gemeente haar ge-meentepagina’s gaat plaatsen. Daarbij hanteert het college de bovengenoemde wegingsfactoren.
3. Het college nodigt uitgevers van huis-aan-huisbladen die zich specifiek richten op Son en Breugel uit daartoe een aanbieding te doen. De portefeuillehouder krijgt mandaat voor de aanbestedingsprocedure.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Voortgang inkoop energie.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
De overeenkomsten met NRE en Essent voor het leveren van energie per 1 juli 2006 te beëindigen en hen middels brief hierover te informeren.

2. Handhaving kinderopvang.
Het college besluit de handhaving kinderopvang conform het binnen het Samenwerkingverband Eindhoven (SRE) ontwikkelde model op enkele onderdelen te herzien.

3. Bezwaarschrift vervoersvoorziening.
In afwijking van het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het besluit tot afwijzing van het verzoek om een scootmobiel met een grotere actieradius blijft in stand. Het verzoek om vergoeding van de in verband met het bezwaar gemaakte kosten wordt afgewezen.

4. Mediation in beroepsprocedure afwijzing SGB-subsidie riolering buitengebied.
Het college besluit aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch mee te delen in te stemmen met mediation en aan de medewerker planvoorbereiding van de afd. Veiligheid en Wijkbeheer man-daat te verlenen om het (de) gesprek(ken) namens de gemeente te voeren.

5. Prioriteit doelgroepen WEB.
Het college besluit in te stemmen met de prioriteit doelgroepen volwasseneneducatie. Het college legt het raadsvoorstel voor aan de commissie BZ en de raad.

6. Adviezen van de commissie burgerzaken 8 mei 2006.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling


1. Benoeming onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen, tevens
belastingdeurwaarder van de gemeente Son en Breugel.
Het college besluit de heer M.J.T. Aelmans te benomen tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen en hem tevens aan te wijzen als belastingdeurwaarder van de gemeente Son en Breugel.

2. Opvragen gegevens bij Rijksbelastingdienst.
Het college gaat akkoord met het opvragen van gegevens bij de Rijksbelastingdienst t.b.v. de invordering van de gemeentelijke belastingen en stemt in met de daartoe opgestelde Algemene Afspraken.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Verkeersmaatregelen omleiding Kermis 2006.
Het college besluit:
1. akkoord te gaan met dezelfde verkeersmaatregelen als in 2005 en de aanvullende maatregel om de éénrichtingsweg vóór de kerk tijdelijk naar westelijke richting te keren, voor de kermis 2006;
2. in beginsel medewerking te verlenen aan een eventueel verzoek om de oostelijke parallelweg na de middag voor het doorgaand verkeer af te sluiten;
3. de noodhulpdiensten informeren over de tijdelijke omleiding en een algemene publicatie in weekblad de Brug.

2. Korte weergave commissie grondgebiedzaken van 8 mei 2006.
Het college heeft kennisgenomen van de belangrijkste elementen en uitkomsten van de commissie grondgebiedzaken van maandag 8 mei 2006.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging algemene vergadering Rabobank.
Wethouder Verschelling woont de algemene vergadering van de Rabobank bij.
Datum/tijd: 22 mei 2006, 19.30 uur
Locatie: Het Klooster, Park 1 te Nuenen

2. Uitnodiging Veteranendag 2006.
De burgemeester woont de Veteranendag 2006 bij.
Datum/tijd: 29 juni 2006, 10.00 – 17.30 uur
Locatie: Indoor-sportcentrum Eindhoven