Besluitenlijst 16 november

U kunt hier de besluitenlijst van de B en W vergadering van 16 november nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 16 november 2004


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 9 november 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Regeling Kinderopvang.
Het college stelt de Regeling Kinderopvang 2004 vast conform in dit voorstel opgenomen voorwaarden.

3. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 3 november 2004.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie algemene zaken d.d. 3 november 2004 en besluit het vergaderschema 2005 in die zin aan te passen dat de op 9, 10 en 11 mei 2005 geplande commissievergaderingen (wegens schoolvakantie) worden verzet naar 25, 26 en 27 april 2005.

4. Enquête Leefbaarheid en veiligheid.
Het college neemt kennis van de reactie op de enquête Leefbaarheid en veiligheid.

5. Prioriteiten t.b.v. handhavingsprogramma.
Het college stemt in met bijgevoegde notitie waarbij de prioriteiten ten behoeve van het handhavingsprogramma 2005 worden vastgelegd. Het college legt de notitie vervolgens voor aan de commissie Algemene Zaken.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verslag stuurgroep Kloppend Hart d.d. 1 november 2004.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van het verslag van de stuurgroepvergadering Kloppend Hart d.d. 1 november 2004;
b. een voorstel voor kredietvotering t.b.v. opdracht BAAC voor archeologisch onderzoek in de Nieuwstraat archeologie expliciet aan commissie en raad voor te leggen (zo mogelijk december).


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Wortelfrezen riolering.
Het college besluit het wortelfrezen rioleringen 2003 en 2004 op te dragen aan de fa. Van der Valk en De Groot uit Waalwijk.

2. Evaluatie Groenbeheer.
Het college legt de interne evaluatie van het groenbeheer (de Groenvisie 96) alsmede het voorstel Groenbeheer 2004 ter vaststelling voor aan de commissie GZ van 6 december 2004 en de gemeenteraad van 22 december 2004.