Besluitenlijst 16 oktober 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 16 oktober 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 09 oktober 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Facelift hal gemeentehuis.
Het college stemt in met de realisering van een facelift van de entreehal van het gemeentehuis, conform het voorliggende ontwerp.
De kosten bedragen € 40.878,26 (excl BTW). Dekking ervan vindt deels plaats ten laste van de onderhoudspost gemeentehuis (€ 19.326,-) en wordt voor het overige geboekt ten laste van de tweede MARAP 2007.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Kunst aan de A50.
Het college besluit de raad te adviseren de intentieverklaring kunst aan de A50 te ondertekenen en voor de uitvoering eenmalig een bedrag van € 25.000,00 beschikbaar te stellen.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Leefbaarheid Breugel.
Het college verstrekt het PON, instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling Noord Brabant opdracht tot uitvoering van het leefbaarheidsproject Breugel. De op 4 april 2007 aan de com-missie AZ gepresenteerde aanpak zal door het PON worden gehanteerd bij het opstellen van het leefbaarheidsplan.

2. SBC voortgang werkzaamheden.
Het college neemt kennis van de voortgang van de werkzaamheden aan het complex SBC.

3. Gunning vervoer Deeltaxi en verhoging eigen bijdrage.
Het college besluit om op basis van een Europese aanbesteding het vervoer per Deeltaxi voor de komende 3 jaar te gunnen aan IJsselsteden Taxi Combinatie b.v. Verder besluit het college dat vanaf 01-01-2008 de eigen bijdrage per zone voor het vervoer per Deeltaxi € 0,45 bedraagt voor Wmo-gerechtigden en € 0,90 voor 65-plussers.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Voetgangersoversteekplaatsen.
Het college besluit:
1. de voetgangersoversteekplaats in de Nieuwstraat ter hoogte van Zonhove zodanig aan te passen dat de oversteek vrij toegankelijk wordt;
2. de voetgangersoversteekplaatsen in de Nieuwstraat ter hoogte van Zonhove, de Mo-lenstraat, de Nieuwstraat ter hoogte van het Raadhuisplein en de Heistraat ter hoogte van de Nieuwstraat uit te voeren in elementenverharding;
3. de bestrating van een gedeelte van de haltehaven in de Nieuwstraat ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats te vervangen;
4. de kosten, ad € 14.600,-, voor het aanpassen van de oversteekplaatsen ten laste te brengen van de post onvoorzien.

2. Bezwaren voorbereidingsbesluit HIVA.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften adviseert de gemeenteraad om de drie bezwaren tegen het voorbereidingsbesluit (HIVA) ongegrond te verklaren.

3. Nieuwbouw bibliotheek Kerkplein.
Het college stemt in met de toegevoegde tekst in het concept raadsvoorstel nieuwbouw bibliotheek.

4. Definitief besluit tot geslotenverklaring voor vrachtverkeer.
Het college besluit tot het nemen van een verkeersbesluit tot geslotenverklaring van de
Bestseweg, H. Veenemanstraat en Nieuwstraat voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging symposium VNG.
De burgemeester woont het symposium ‘Lokaal bestuur nu en in de toekomst’ en de Buiten-gewone Algemene Ledenvergadering ter gelegenheid van het afscheid van VNG-voorzitter drs. W.J. Deetman, bij.

Datum/tijd: maandag 12 november, 15.00 – 19.30 uur
Locatie: Grote Kerk te Den Haag