Besluitenlijst 16 september

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 september 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 9 september 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Stand van zaken bestemmingsplan buitengebied. Het college besluit: - De stand van zaken van het bestemmingsplan Buitengebied 1999 en de Reconstructie voor kennisgeving aan te nemen; - Het opstellen van een art.30/1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 1999 pas in gang te zetten zodra het Reconstructieplan vastgesteld is (april / mei 2004); - In 2004 een natuurwaardenonderzoek uit te voeren. 2. Orion II - vaststelling. Het college besluit in te stemmen met het beleidsplan Orion II, waarbij in overleg met de vervoerders de precieze invulling van de lijnen besproken dient te worden. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Vrijwilligerswerkbeleid. Het college neemt kennis van de conceptversie van het vrijwilligerswerkbeleid en besluit deze voor te leggen aan de vrijwilligerswerkorganisaties 2. Huisvestingsprogramma en -overzicht 2004 voorzieningen onderwijs. Het college stemt in met het concept huisvestingsprogramma en -overzicht 2004 onderwijs en voordat de commissie Burgerzaken wordt gehoord en het voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, zal met de schoolbesturen het op overeenstemming gericht overleg gevoerd worden. 3. Adviezenlijst commissie BZ 4 september 2003. College neemt adviezenlijst voor kennisgeving aan. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Deelplan 1 Dommelstroom. Het college besluit om kennis te nemen van de stand van zaken van het kavelruilproject Dommelstroom. Ingekomen stukken 1. Receptie installatie mevr. J.R.H. Maij-Weggen. Burgemeester en wethouder Van Ommen bezoeken de receptie ter gelegenheid van de in-stallatie van mevr. J.R.H. Maij-Weggen als nieuwe CdK van Noord-Brabant. Datum en tijd: vrijdag 3 oktober, 16.00 - 17.30 uur Lokatie: Provinciehuis.