Besluitenlijst 17 april 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 17 april 2007


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 april 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

2. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 4 april 2007.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Vervangen hekwerk speelplaats peuterspeelzaal ’t Hummeltje.
Het college besluit medewerking te verlenen tot het vervangen van het bestaande hekwerk van peuterspeelzaal ’t Hummeltje.

2. Resultaten bestek wwb en inburgering en gunning bestek Direct Werk.
Het college neemt kennis van het proces voor gunning van externe
re-integratieactiviteiten doelgroep Wwb. Daarnaast besluit het college tot gunning van
Direct-Werk activiteiten aan WSD, Serin en Reatis, waarmee een raamovereenkomst
2007-2009 zal worden afgesloten.

3. Beantwoording vragen PvdA/GL Oase.
Het college stemt in met de voorgestelde beantwoording van de door PvdA/GL
gestelde vragen inzake Oase en zendt deze naar de leden van de raad (commissie
Burgerzaken ter bespreking in haar vergadering van 24 april aanstaande; ingekomen stuk Raad van 26 april aanstaande)


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Communicatie / Gastheerschap (m/v) Olympia’s Tour.
Het college:
1. stemt in met de invulling van het gastheerschap (m/v) tijdens de Olympia’s Tour op 18 en
19 mei aanstaande en;
2. met de lijst van genodigden;
3. geeft acte de présence op de landelijke persconferentie op 3 mei aanstaande en;
4. neemt kennis van de aanpak van de formele en promotionele communicatie rondom
Olympia’s Tour.

2. Jaarrekening 2006 BNG.
Het college besluit :
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2006 van de Bank Nederlandsche Gemeenten (BNG) en van de financiële gevolgen voor de gemeente Son en Breugel;
2. De aandeelhoudersvergadering op 24 mei 2007 niet bij te wonen.3. Aanbieding onderzoek Coresta Group naar sporthalvarianten.
Het college stelt vast dat het rapport “vergelijkend onderzoek sporthalvarianten
gemeente Son en Breugel’ van de Coresta Group voldoet aan de opdracht, informeert de commissie Burgerzaken hierover en geeft Coresta Group opdracht het rapport te
presenteren in de commissie Burgerzaken van 24 april 2007.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Informatiebijeenkomst Zuidontsluiting.
Het college neemt kennis van de presentatie die gehouden zal worden tijdens de informatie-bijeenkomst op 19 april 2007 inzake de Zuidontsluiting.

2. Verslag Stuurgroepvergadering Sonniuspark d.d. 5 april 2007.
Het college neemt kennis van het verslag van de stuurgroepvergadering
van 5 april jl..

3. Procedureregeling planschadevergoeding.
Het college besluit:
1. tot het vaststellen van de bijgevoegde concept procedureregeling planschadevergoeding
2007, gemeente Son en Breugel en het bijbehorende aanvraagformulier;
2. de onder 1. genoemde regeling ter kennisgeving aan te bieden aan de commissie Grond
gebiedzaken (in haar vergadering van 23 april 2007).


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging receptie 25 jaar Lions Club Son en Breugel e.o..
Wethouder Overbeek en wethouder Verschelling wonen de receptie ter gelegenheid van
25 jaar Lions Club Son en Breugel e.o. bij.

Datum/tijd: Vrijdag 11 mei 2007: 17.00-19.30 uur
Locatie: Brasserie Thermea Son