Besluitenlijst 17 augustus

U kunt hier het verslag van de B en W vergadering van 17 augustus nalezen of downloaden.


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 17 augustus 2004


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 10 augustus 2004.
Het college stelt de notulen vast, met in achtneming van:
RB1. Na "abstract -figuratief..." toevoegen "kunst-decoratief";
RB2. Gruithuijzen. Behandeling valt onder portefeuille Overbeek.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Quick Scan BBV.
College neemt het Rapport Quick Scan BBV voor kennisgeving aan en stemt in met het actiepuntenoverzicht.

2. Weigering bouwvergunning.
Het college besluit om de weigering van de bouwvergunning voor de bouw van een loods t.b.v. afvalverwerking in te trekken en de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning, gelet op het bepaalde in art. 52 Ww, aan te houden.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. JPP 2004.
Het college besluit subsidie te verlenen voor de inzet van JPP in 2004. Eveneens wordt het subsidie JPP 2003 vastgesteld.

2. Plan van Aanpak Jeugdbeleid.
Het college stelt het plan van aanpak voor ontwikkeling integraal jeugdbeleid vast en geeft opdracht aan K2 voor de procesbegeleiding. Het plan van aanpak wordt samen met de notitie stand van zaken jeugdbeleid ter kennisname gebracht aan de raadscommissie Burgerzaken van 7 september aanstaande.

3. Concept Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP).
Het college besluit in te stemmen met het ontwerp IHP en dit met toelichting voor te leggen aan de schoolbesturen ten behoeve van het op overeenstemming gericht overleg. College besluit in het ontwerp IHP op te nemen:
1. Het gebouw aan de Ruysdaelstraat (voormalige Vijverberg) op te knappen voor basisschool De Harlekijn (scenario 2).
2. In 2005 2 permanente lokalen te bouwen bij basisschool De Sonnewijzer en voor 1 noodlokaal de vergunning te verlengen (scenario 2).
3. Toekenning onderwijskundige vernieuwingen; iedere school de vaste voet toe te kennen voor het realiseren van kleine werk en instructieplekken. Daarnaast de scholen die onder het minimale bruto vloeroppervlak zitten (VNG norm) op basis van een in te dienen plan een vergoeding per m2 (VNG norm) negatief verschiloppervlak voor uitpandige aanpassing, toe te kennen (scenario 1 en 5).

4. Vonnis inzake geschil omtrent WSW-bijdrage Ergon Bedrijven.
O.g.v. de uitspraak van de rechtbank te `s-Hertogenbosch in het geschil tussen de gemeente Son en Breugel en Ergon Bedrijven inzake de betaling van bijdrage per werknemer in het kader van de WSW over het jaar 2001 besluit het College om:
1. De ingediende nota te voldoen.
2. De overige nog niet betaalde kosten over 2002 en volgende jaren niet te voldoen, daar die niet in het vonnis zijn opgenomen;
3. Appèl aan te tekenen en hiervoor wederom het bureau Holland Van Gijzen in te schakelen.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Ontwerp Reconstructieplan de Meierij.
Het college besluit:
- Kennis te nemen van de stand van zaken van de Reconstructie;
- Kennis te nemen van het antwoord van de Reconstructiecommissie op het college standpunt over het 1e concept Reconstructieplan;
- In te stemmen met het ontwerp Reconstructieplan de Meierij zoals dit door Gedeputeerde Staten op 20 juli 2004 is vastgesteld;
- Het ontwerp-reconstructieplan voor te leggen aan de raad met het advies ermee in te
stemmen.

2. Transportkosten vereveningsregeling afvalstoffen.
Het college stemt in met de gewijzigde overeenkomst transportkosten vereveningsregeling 2003.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging receptie nieuwe burgemeester Geldrop-Mierlo.
De burgemeester woont de receptie bij ter gelegenheid van de installatie van de nieuwe burgemeester van Geldrop - Mierlo.
Datum en tijd: vrijdag 3 september 2005 tussen 16.30 en 18.30 uur
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop

2. Uitnodiging opening academisch jaar 2004 - 2005.
Het college is verhinderd tijdens de Opening van het Academisch Jaar 2004 - 2005 van de Technische Universiteit Eindhoven.
Datum en tijd: maandag 6 september 2004, om 16.00 uur
Locatie: Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven

3. Uitnodiging "bevrijdingsconcert" Lidwinakerk Best.
Het college is verhinderd tijdens het concert dat "Oud-leden Fanfarekorps der Genie" geven ter gelegenheid van de viering van 60 jaar bevrijding van Zuid-Nederland.
Datum en tijd: donderdag 16 september 2004
Vanaf 19.00 uur: ontvangst
19.45: gezamenlijk vertrek naar de kerk
20.00 - 22.30 uur: concert
Locatie: Ontvangst in de burgerzaal van het gemeentehuis
Concert in de Lidwinakerk in Best