Besluitenlijst 17 januari 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 17 januari 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 10 januari 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Evaluatie dualisering.
Het college neemt kennis van het ontwerpraadsvoorstel Evaluatie dualisering, waarin ingegaan wordt op de burgerinitiatiefregeling, het commissiebestel en de kaderstellende rol van de raad.

3. Verzoek Jan Burgers om een collegebesluit over nieuw huis-aan-huisblad.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorlopige voortzetting van (betaalde) gemeentelijke informatievoorziening via het weekblad De Brug;
2. Het college zal vóór 1 maart a.s. beoordelingscriteria voor gemeentelijke publicaties vaststellen en (aan betrokken partijen) bekend maken. Keuzebesluit vervolgens uiterlijk 1 augustus a.s.

4. Aanwijzing toezichthouders algemene plaatselijke verordening (Bosgebieden).
Tot toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van de Apv, worden aangewezen:
Namens politie: A.J.H. van der Heijden, L.C.J. Schuurmans, A.J.A. van Tilburg, A.H. Aarts;
Namens staatsbosbeheer: C.A. van den Hoven, F.G.M. van Kalleveen, I.M. van Westerlaak, J.P.J. Borsboom, J.M.W. Hakbijl.

5. Voorzieningen Raadzaal.
Het college besluit aan de raad voor te stellen :
1. Ten behoeve van de nieuwe raad een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van
€ 10.000,-- voor een geluid- en discussie-installatie, opname en afspeelapparatuur en vaste presentatieopstelling;
2. Voorbereidingen te treffen om de totale inrichting van de raadszaal inclusief lamellen en gordijnen te vervangen en het hiervoor benodigde krediet groot € 100.000,-- mee te nemen bij de voorbereidingen voor de begroting 2007;
3. Kennis te nemen dat het overige onderhoud van de raadszaal ten laste van het reguliere onderhoudsbudget begroting 2006 kan worden gebracht.

6. Carnaval 2006.
Het college besluit vergunning te verlenen:
1. Voor het plaatsen van een tent op het Kerkplein in de periode van 30 januari 2006 t/m 1 maart 2006.
2. Voor de diverse activiteiten in de feesttent, zijnde o.a. receptie prins, de zittingsavonden, de ondernemersavond.
7. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 11 januari 2006.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

8. Planning uitwerking agenda voor de toekomst.
Besluiten:
1. In te stemmen met voorliggende planning voor uitwerking agenda voor de toekomst;
2. Voorliggende voorstel te agenderen voor de gemeenteraad van 22 februari 2006.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Planning Sonniusdriehoek.
Besluiten:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de voorliggende planning betreffende het Masterplan Sonniusdriehoek; het bestemmingsplan Sonniusdriehoek en het beeldkwaliteitplan Sonniusdriehoek;
2. Kennis te nemen van en in te stemmen met de voorliggende kredietaanvraag ten behoeve van de voorbereidingskosten Sonniusdriehoek;
3. Beide onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de commissie Grondgebied zaken d.d. 30 januari 2006;
4. De kredietaanvraag ten behoeve van de voorbereidingskosten Sonniusdriehoek te agenderen voor de gemeenteraad van 22 februari 2006

2. Toestemming doorverkoop woning Vlinderlaan 145.
Burgemeester en wethouders besluiten zonder financiële voorwaarden de toestemming tot doorverkoop van de woning Vlinderlaan 145 te verlenen
College mandateert besluitvorming over toestemming doorverkoop bij anti-speculatiebeding aan portefeuillehouder volkshuisvesting.

3. Voorbereidingsbesluit panden Heistraat 18 en Boslaan 15.
Het college besluit de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor de betreffende panden.

4. Kredietaanvraag zuidontsluiting.
Het college besluit om op maximale wijze de kern van Son en Breugel van doorgaand verkeer vanaf Nuenen en A50 te ontdoen door:
- de zuidontsluiting open te stellen voor zowel verkeer vanuit de richting Breugel als voor verkeer vanuit de richting Nederwetten; en
- te gaan voor uitvoering met optimale doorstroming;
- het concept-raadsvoorstel aan de cie GZ voor te leggen;
- de raad voor te stellen krediet (€ 480.000,--) te voteren.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Wet maatschappelijke ondersteuning.
Het college neemt kennis van het projectplan van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met daaraan gekoppeld het visiedocument en stemt in met de voorgestelde richting en aan-pak (ter inzage commissie BZ).
2. Wonen met Zorg.
Het college besluit om met de SVVE en Thuiszorg Eindhoven-Kempenstreek in gesprek te gaan over de realisatie van een kleinschalige voorziening voor beschermd wonen, onder de voorwaarde dat deze voorziening tevens een belangrijke bijdrage levert aan een woon-zorg-zone en dit onderwerp voor te leggen aan de commissies BZ en GZ..

3. Bezwaar Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot omzetting van een financiële tegemoetkoming in de vervoerskosten naar Mobitaxx (systeem van collectief vervoer) blijft in stand.

4. Fusie GGD'en Zuidoost-Brabant.
Het college besluit de gemeenteraad van de gemeente Son en Breugel voor te stellen om:
1. In te stemmen met de in het raadsvoorstel verwoorde conclusies en de daarin geschetste aanpak;
2. Met de overige gemeenten in Zuidoost-Brabant een gemeenschappelijke regeling GGD-Brabant-Zuidoost aan te gaan, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde gemeenschap-pelijke regeling;
3. Het bestuur van de GGD-Brabant-Zuidoost een bestuursopdracht meegeven, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde opdracht.

5. Onderwijshuisvesting.
Het college besluit de conclusies voortvloeiende uit M.O.P. (het Meerjaren Onderhoudsprogramma voor de onderwijsgebouwen) en vervolgonderzoeken als onderzoeksresultaten te presenteren aan de commissie BZ en daarbij aan te aankondigen dat plan van aanpak en financiële aspecten in de tweede helft van dit jaar worden voorgelegd.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bovenwijkse speelvoorziening.
Het college
1. besluit om met de aanschaf van speeltoestellen voor de bovenwijkse speelvoorziening aan de Van Gentlaan af te wijken van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid.
2. stelt de commissie burgerzaken van 31 januari op de hoogte van de voorbereidende werkzaamheden van Burgerinitiatief speeltuin aan de Van Gentlaan.

2. Sanering LPG-tankstation
Het college van burgemeester en wethouders besluit positief te beschikken op het verzoek tot het toekennen van een schadevergoeding in verband met het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning voor zover het betreft het in werking hebben van een LPG-installatie.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Dutmella.
Wethouder Overbeek verricht de openingshandeling van de gerenoveerde blokhutten van Dutmella. Het college geeft acte de présance.
Datum/tijd: zaterdag 11 februari 2006 12.30 - 13.30 uur
Locatie: Scouting Dutmella

2. Uitnodiging Monumentenhuis Brabant en Brabantbeeld.
Het college is niet in de gelegenheid het symposium "Kansen voor kerken en kloosters" bij, georganiseerd door de besturen van Monumentenhuis Brabant en Brabantbeeld bij te wonen.

3. Uitnodiging NV Rede ondertekening meerjarenovereenkomst 2006-2010.
De burgemeester woont de feestelijke ondertekening bij van de meerjarenovereenkomst 2006-2010 tussen NV Rede en haar aandeelhouders de gemeente Helmond, de gemeente Eindhoven en het SRE.
Datum/tijd: maandag 23 januari a.s.
Locatie: kasteel Helmond