Besluitenlijst 17 juli 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 17 juli 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 juli 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Aanwijzing toezichthouders.
Het college besluit de in het concept-aanwijzingsbesluit genoemde ambtenaren aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in de artikelen 2c, 7 en 25b van de Wet rampen en zware ongevallen.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Junicirculaire - Saldi meerjarenramingen begroting.
Het college neemt kennis van de bijgevoegde junicirculaire (gemeentefonds) en de financiële gevolgen daarvan voor de saldi van de meerjarenbegroting 2008 – 2011 t.o.v. van de eindsaldi van de Bestsessie van 26 juni jl..

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Verzoek om planschadevergoeding.
Het college besluit:
1. Het bijgevoegde conceptraadsvoorstel en –besluit, waarin het externe advies van de SAOZ wordt overgenomen, conform vast te stellen;
2. Een hoorzitting te houden waarin het advies van de SAOZ en het conceptraadsbesluit besproken worden;
3. De totale kosten van € 44.797,59.- te boeken ten laste van kostenplaats 6810000 (bestemmingsplannen) en de dekking ten laste van de algemene reserve flexibel deel brengen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------