Besluitenlijst 17 mei

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 17 mei 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 10 mei 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Planschadeclaim.
Het college besluit om de ingekomen planschadeclaim ter advisering voor te leggen aan de SAOZ.

2. Aanvragen om bouwvergunningen C-kavels 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 en 26, Hendrik Veenemanstraat ong.
Het college besluit om aan de ingediende zienswijzen voorbij te gaan, de verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de indieners van de zienswijze hierover schriftelijk te informeren.

3. Kanaalstraat geslotenverklaring vrachtverkeer.
Het college besluit:
1. Het ontwerp-verkeersbesluit (d.d. 15/2/2005) tot het instellen van een geslotenverklaring van de Kanaalstraat voor vrachtverkeer vanaf de rotonde Kanaalstraat - Ekkersrijt 2000 - Driehoek gewijzigd vast te stellen overeenkomstig het verkeersbesluit (geslotenverklaring voor vrachtverkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer).
2. De insprekers hierover te informeren.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Opstelling kermis 2005 / verkeersmaatregelen.
Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de door Bureau De Kermisgids voorgestelde opstelling van de kermis;
2. tot het nemen van een aantal verkeersmaatregelen.
Het college zal de direct betrokken (hulpverleningsinstanties) instanties en inwoners rechtstreeks over deze besluiten informeren en verder ook algemeen bekend maken in de editie van de Brug van 1 juni 2005.

2. Energiemanagement.
Advies: Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. Deel te nemen aan het project Energiemanagement van het Servicepunt Energie.
2. Akkoord te gaan met de éénmalige instapkosten en een jaarlijkse bijdrage in de vorm van een abonnement. De kosten voor de éénmalige instapkosten worden meegenomen met de post "onvoorzien". De abonnementskosten worden meegenomen met de begrotingspost "energiekosten". Voor de volgende jaren worden deze kosten en de te verwachten baten in de begroting meegenomen.
3. De overeenkomst "Abonnement Energiemanagementsysteem Milieudienst Regio Eindhoven " d.d. 26 april 2005 te ondertekenen.

3. Renovatie sporthal de Bongerd.
Het college neemt een aantal besluiten over de tweede renovatie van de Bongerd en stelt een raadsvoorstel vast waarin de raad wordt verzocht om voor deze renovatie een budget van € 300.000,-- beschikbaar te stellen.

4. Ondertekening Bestuursovereenkomst Reconstructie.
Advies: Het college besluit:
1. De bestuursovereenkomst tussen de gemeente en de provincie, in het kader van de uitvoering van het Reconstructieplan, te accorderen en deze eveneens aan de gemeenteraad voor te leggen met het voorstel ermee in te stemmen.
2. Het ontwerpraadsvoorstel en ontwerpbesluit te agenderen voor de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 6 juni 2005 t.b.v. de behandeling in de raad op 30 juni 2005.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging openingsevent Korein.
Het college is verhinderd tijdens het Openingsevent van Korein ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe pand, bij te wonen.