Besluitenlijst 17 oktober 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 17 oktober 2006Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 oktober 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Controle arbeidsinspectie.
Het college neemt kennis van de mededeling dat aan de door de arbeidsinspectie gewenste maatregelen m.b.t. sociale zaken is voldaan.

3. Risicocommunicatie.
Het college besluit in te stemmen met het stappenplan inzake de uitvoering van risicocommunicatie.

4. Standplaats verkoop oliebollen.
Het college besluit voor 2006 de standplaats voor de verkoop van oliebollen in Son en in Breugel toe te wijzen aan de heer P.G.G. Hulsen.

5. Regeling mobiele telefoon.
Het college stemt in met de regeling mobiele telefoon voor collegeleden en de aanvulling op de regeling voor de medewerkers.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Projectopdracht Doelmatigheid en Doeltreffendheid van de uitvoering WWB.
Het college besluit in te stemmen met de projectopdracht Doelmatigheid en Doeltreffendheid van de uitvoering WWB en het besluit ter inzage te leggen voor de Commissie Algemene Zaken.

2. Uitwerkingsplan Oud Meer 2005 – 2015.
Het college stemt in met het door Staatsbosbeheer opgestelde meerjarig beheerplan voor de gemeentebossen, genaamd ‘Uitwerkingsplan Oud Meer 2005 – 2015’. De commissie grondgebiedzaken zal in haar vergadering van 6 november 2006 schriftelijk worden geïnformeerd


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Stand van zaken Boksschool.
Het college besluit het project voor uitbreiding van de boksschool te beëindigen.

2. Bestemmingsplan Bosgebied West, reparatieherziening Golfbaan.
Het college besluit in te stemmen met de overweging ten aanzien van de bij de Raad van State ingediende beroepschriften tegen het goedkeuringsbesluit d.d. 13 juni 2006 inzake het bestemmingsplan “Bosgebied West, reparatieherziening golfbaan”.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Beslissing op bezwaar.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkenen ongegrond te verklaren.
De beslissing om niet handhavend op te treden tegen het tuinhuis in de achtertuin
blijft ongewijzigd in stand.

2. Reconstructie Science Park 5100.
Het college besluit in te stemmen met het instellen van een gesloten verklaring voor alle verkeer op het westelijke gedeelte van de Science Park 5100 van 11 tot en met 22 december 2006 in verband met de benodigde reconstructie van een gedeelte van deze weg.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Presentatie duurzaamheidbalans Brabant 2006.
Het college is verhinderd tijdens de presentatie duurzaamheidbalans Brabant 2006 op maandag 27 november 2006.

2. Uitnodiging Slotcongres Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie.
Het college is verhinderd tijdens het slotcongres betreffende vernieuwingsimpuls dualisme en lokale democratie op woensdag 29 november 2006.

3. Uitnodiging opening nieuw kantoor MEE.
Het college is verhinderd tijdens de officiële opening van de nieuwe kantoorlocatie
Eindhoven/De Kempen van MEE Zuidoost Brabant op donderdag 9 november 2006.

4. Uitnodiging Brabantse Arbeidsmarktdag 2006.
De burgemeester woont de Brabantse Arbeidsmarktdag 2006 op 6 december a.s. in het Evoluon bij.

5. Concept-vergaderschema 2007.
Het college stemt in met het concept-vergaderschema raads- en commissievergaderingen 2007 en legt dit voor aan de commissie Algemene zaken.

6. Uitnodiging SRE.
Wethouder Overbeek woont de regionale themabijeenkomst “Grondexploitatiewet” op
10 november a.s. in het Philips stadion bij.