Besluitenlijst 17 september 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 17 september 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 10 september 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Vergaderschema SRE / Metropoolregio Eindhoven (MRE) 2014

Het college neemt kennis van veranderingen in de opzet van regionale overleggen naar aanleiding van veranderende rol van het SRE en de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied. Het college neemt tevens kennis van het overzicht van de Samenwerkings-verbanden in de regio. 

3. Financiële rapportage I&A beleidsplan

Het college neemt kennis van de financiële rapportage met betrekking tot het meer-jarenuitvoeringsplan I&A en biedt deze aan ter kennisgeving aan de commissie Algemene zaken.

4. Thuisorganisatie 2014

Het college:

 1. neemt kennis van de ambtelijke projectopdracht huisvesting Thuisorganisatie (notitie1);
 2. neemt kennis van het aanvullend document over de relatie organisatie- en persoon-lijke ontwikkeling en betrekt deze bij de verdere uitwerking van de Thuisorganisatie (notitie 2);
 3. en stelt de notities ter beschikking aan de ondernemingsraad.

Portefeuille: R. Visser

1. Verslagen stuurgroep Ekkersrijt

Het college neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de stuurgroep Ekkersrijt d.d. 17 juni 2013, 17 juli 2013 en 21 augustus 2013.

2. Aanpassingen Boksschool

Het college besluit :

 1. in te stemmen met de noodzakelijke bouwkundige aanpassing van De Bongerd, zodat daarin de boksschool kan worden gevestigd;
 2. hiervoor, ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte, een dekkingsreserve te creëren van € 37.000,-- en deze mee te nemen met de begrotingswijziging op grond van de 2de MARAP;
 3. het werk te gunnen aan Aannemingsbedrijf Kanters;
 4. de raad te informeren door middel van de Raadsinformatiebrief.

3. Kredietvoorstel aanleg fietspad Bosgebied west en Brug Houtens - Ekkersrijt 3500

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 284.000,-- (excl. BTW) voor de aanleg van een 3,0 meter breed asfaltfietspad inclusief brug, grenzend aan Bosgebied-West tussen Brug Houtens en Bestseweg door vaststelling van de 14e begrotingswijziging 2013;
 2. 50% van de totaalkosten (€ 142.000,-) van de eenmalige investering (totaal € 284.000,-) te dekken uit de ‘reserve recreatie en natuurgebied West’ (9802004) en de andere 50% van de totaalkosten (€ 142.000,-) te dekken uit de ‘voorziening Bijdrage financieringsschap Bosgebied West’ (9806001);
 3. Burgemeester en wethouders te mandateren tot het bepalen van het fietspadtracé tussen brug Houtens en Bestseweg v.v.

4. Vaststelling Natuurcompensatieplan Bosgebied-West

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de 'Inspraaknotitie Natuurcompensatieplan Bosgebied-West' en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
 2. het natuurcompensatieplan Bosgebied-West ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden;
 3. de raad voorstellen ten behoeve van de aanschaf van gronden en de aanlegkosten € 221.801,-- vrij te maken uit de diverse reserves en voorziening via vaststelling van de 13e begrotingswijziging 2013.

Openbaar: ja

5. Ontwerpstructuurvisie Son en Breugel; inspraakprocedure

Het college neemt kennis van de “Ontwerpstructuurvisie Son en Breugel; een ruimtelijke uitnodiging voor 2020-2030” en besluit:

 1. de “Ontwerpstructuurvisie Son en Breugel; een ruimtelijke uitnodiging voor 2020-2030” vrij te geven voor de inspraakprocedure;
 2. de “Ontwerpstructuurvisie Son en Breugel; een ruimtelijke uitnodiging voor 2020-2030” ter informatie aan te bieden aan de commissie Grondgebiedzaken (07 oktober 2013).

Portefeuille J.P. Frenken

1. Stand van zaken bibliotheek inhoudelijk

Het college neemt kennis van de inhoudelijke ontwikkeling van het bibliotheekwerk vanaf 2014 en informeert de raad daarover door middel van de raadsinformatiefbrief.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging officiële opening Ecozone Rendac

Wethouder Visser en de secretaris wonen de officiële opening bij van Ecozone Rendac in Son op 27 september.

2. Uitnodiging Lagerhuis

Het college neemt deel aan het Lagerhuisdebat in Son op 30 oktober .

3. Uitnodiging bedrijfsbezoek en lunch bij Elektrotechniek Van Lieshout B.V.

Wethouder Visser en de secretaris nemen deel aan het bedrijfsbezoek en de lunch bij Elektrotechniek Van Lieshout B.V. in Son op 3 oktober.