Besluitenlijst 17 september

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 september 2002
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 10 september 2002. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Verslag overlegvergadering tussen ondernemingsraad en gemeentesecretaris d.d. 5 juni 2002. BO/jbz Het college neemt het verslag van de overlegvergadering van 5 juni 2002 voor kennisgeving aan. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Aanvraag om bouwvergunning/verzoek om vrijstelling voor de realisering van een kraamzeugen, biggen- en zeugenstal. GZ/vrom Het college besluit om de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO op te starten en, indien er gedurende de terinzagelegging geen reacties binnenkomen, de verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij GS. 2. Uitzetten gelden uit verkoop NV Obragas. MID/fbb Het college neemt kennis van de voorgenomen wijze van uitzetten van de gelden verkregen uit de verkoop van NV Obragas. 3. Projectmanagement Kloppend Hart. Secr. Het college stemt in principe in met de inzet tot 1 januari 2003 van Hans van de Biggelaar (DHV) als (extra) projectleider Kloppend Hart mits goede afspraken worden gemaakt over inzet en doelen. Het college zal daarover de commissie GZ in de vergadering van oktober mondeling informeren. 4. Overleg met minister inzake gemeentelijke herindeling. BO/jbz Wethouder Bergmans en de secretaris gaan naar het overleg op 9 oktober a.s. met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit overleg, waarvoor alle direct betrokken gemeenten en de provincie uitgenodigd zijn, is bedoeld om de standpunten te be-spreken over het Wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling in de regio Eindhoven-Helmond, in relatie tot het gestelde over herindeling in het Regeerakkoord. Bij dit overleg zal het eer-der, unaniem door de raad ingenomen standpunt hierover worden kenbaar gemaakt: behoud zelfstandigheid gemeente, instemmen met beperkte grenscorrectie met Best bij recreatieplas Aquabest en met Nuenen c.a. rond Olen, Stad van Gerwen en Hooidonk. 5. Notitie gevolgen verkoop Obragas. MID/fbb De notitie over de gevolgen van de verkoop NV Obragas wordt geagendeert voor de commissie algemene zaken (oktober). Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Verzoek aanpassingen Boerderij Breugel. BZ/o&w Het verzoek voor aanpassingen in de Boerderij (airconditioning) wordt afgewezen. De aanpassingen staan niet in verhouding met de hoge kosten en het vaak minimale gebruik van deze ruimten. 2. Inspraakverordening cliƫntenparticipatie gehandicaptenbeleid. BZ/sz De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de Verordening cliƫntenparticipatie gehandicaptenbeleid en bijbehorende toelichting. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Voortgangsnotitie nieuwbouw binnensportaccommodatie in de kern Son. BZ College stemt in met concept commissievoorstel en legt dit voor aan de commissie BZ ter advisering. 2. Vaststelling ontwerp-subsidiebeleidsplan 2003. BZ/o&w Het college heeft het ontwerp van het subsidiebeleidsplan vastgesteld en verzendt het naar de raadsleden en de instellingen. Gedurende de inspraaktermijn kunnen instellingen reageren. Het plan komt in op 1 oktober in de commissie Burgerzaken. In oktober wordt tevens een inspraakavond gepland. Het college onderkent dat het plan in de (reguliere) raadsverga-dering van november aan de orde komt. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging congres "Even chatten met de achterban". BO/jbz De gemeentesecretaris woont het congres "Even chatten met de achterban", over dualisme, de raad en de informatiesamenleving bij (Jos Struik geeft een presentatie). Locatie en tijdstip: Donderdag 3 oktober 2002, 18.45 - 22.00 uur, Gemeentehuis Tilburg