Besluitenlijst 18 december

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2002
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 10 december 2002. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Salarissen wethouder. Het college heeft kennis genomen van de aanpassingen van de salarissen van de wethouders en de eindejaarsuitkering analoog aan de salarismaatregelen voor het rijkspersoneel. 3. Salaris burgemeester. Het college heeft kennis genomen van de aanpassingen van het salaris van de burgemeester en de eindejaarsuitkering analoog aan de salarismaatregelen voor het rijkspersoneel. 4. Budgetoverschrijding i.v.m. verkiezingen Tweede Kamer. De overschrijding van het budget wordt ten laste gebracht van de reserve Verkiezingen. 5. Concept-calamiteitenrooster januari t/m juni 2003. Het college stelt het concept-calamiteitenrooster januari t/m juni 2003 vast. 6. Begrotingswijzigingen SRE. Het college stemt in met de begrotingswijzingen 2003 van het SRE inzake:  Gemeenschappelijke meldkamer voor de Centrale Post Ambulancevervoer (2e wijziging).  Investeringen ten behoeve van ICT (3e wijziging).  Notitie reserves en voorzieningen en het wegwerken van een negatieve reserve (4e wijziging). 7. Raadsvergadering 18 december 2002. Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van woensdag 18 december 2002 zijn geagendeerd. Aanvulling ingekomen stukken en mededelingen: motie Bernheze en stand van zaken Klop-pend Hart. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Antennemasten t.b.v. mobiele telefonie. Het college besluit: - het tot op heden gevoerde beleid t.a.v. de plaatsing antennemasten te continueren en zowel rijk als provincie verzoeken hieraan medewerking te verlenen.; - Monet hierover te informeren. 2. Brabants Verkeersveiligheidlabel (BVL) Het college steunt het project Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). 3. Plan PAF, Lindenstraat ongenummerd. Het college besluit om GS te verzoeken om het project plan PAF aan te wijzen als een geval waarvoor B&W m.t.v. artikel 19 lid 2 WRO vrijstelling kan verlenen. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Ontwikkeling robuuste RIO. Het college stemt in met de nota "De touwtjes aan elkaar in Zuidoost Brabant". Deze nota bevat een plan voor de ontwikkeling en verdere concretisering van het project "Robuuste RIO's". Het college maakt wel enig voorbehoud bij de verdere ontwikkeling van het Lokaal Loket (de Zorgcentrale). Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Scouting Dutmella. B&W besluiten het subsidieverzoek van Dutmella voor een grootscheepse renovatie van de accommodatie af te wijzen, gelet op het voornemen uit het collegeprogram om de huisvestingsproblemen rondom scoutingaccommodaties te zullen onderzoeken. Het onderzoek zal 1 januari a.s. aanvangen. 2. Wijziging advisering MDRE. Het college besluit in te gaan op het verzoek van de MDRE met dien verstande dat de overgang per 1-1-2003 zal worden geëffectueerd. 3. Beheersreglement begraafplaats Wolfswinkel; aanpassing tarieven begraafplaats 2003. Het college neemt kennis van het door de Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel vastgestelde beheersreglement voor de begraafplaats en van de door de stichting vastgestelde tarieven voor 2003. 4. Gezamenlijke inkoop elektriciteit. Het college neemt kennis van het verloop van het project 'gezamenlijke inkoop elektrische energie' en besluit: a. in te stemmen met een Europese aanbesteding in regioverband van de inkoop van elektriciteit voor de gemeentelijke aansluitingen; b. de projectgroep inkoop elektriciteit van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven te machtigen tot het opstellen van een bestek voor het uitvoeren van deze aanbesteding; c. zich bij de opdracht tot levering van elektriciteit te zullen conformeren aan het advies van de projectgroep; d. de commissie grondgebiedzaken in haar vergadering van 6 januari 2003 te informeren (mededeling). 5. Omleidingsroute Bestseweg.  Besloten wordt om medewerking te verlenen aan het verzoek van RWS dd. 22 oktober 2002;  Het college stelt zich op het standpunt dat met de in de brief van RWS dd. 30 september 2002 genoemde 0.17 ha. natuurcompensatie voldaan wordt aan de verplichting van extra compensatie. 7. Projectplan aanpak omnimodel. College neemt kennis van de inbreng van sportstichting HTC en stemt in met het definitieve projectplan en legt dit ter advisering voor aan de commissie Burgerzaken van 7 januari 2003. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Regio Zuidoost Noord-Brabant. De burgemeester bezoekt de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de politie, brandweer en GHOR. Locatie en tijdstip: Maandag 6 januari 2003, aanvang 14.00 uur, Hoofdbureau van de politie, Mathildelaan 4, te Eindhoven. 2. Uitnodiging zaalvoetbaltoernooi. Wethouder Van Ommen brengt (wellicht) een bezoek aan het zaalvoetbaltoernooi op tweede kerstdag, georganiseerd oor Jeugd- en Jongerenwerk en Stichting Jongerencentrum Oase, Thema van het toernooi is "samenkomst van verschillende culturen:. Locatie en tijdstip: Donderdag 26 december 2002, tussen 10.00 en 17.00 uur. Sporthal Apollo, Europalaan 2a, Son. 3. Uitnodiging en opening Danstoernooi Avanti. Wethouder Van Ommen opent het 13e internationale danstoernooi van Show- en Dansvereniging Avanti. Locatie en tijdstip: Zondag 16 maart 2003, sporthal/gemeenschapshuis "De Bongerd" te Breugel. 4. Nieuwjaarsborrel OVSB. Wethouder Bergmans woont (wellicht) de nieuwjaarsreceptie van de OVSB bij. Locatie en tijdstip: maandag 6 januari 2003, 20.30 uur in café-zaal "Den Heuvel".