Besluitenlijst 18 februari

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 februari 2003. BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester Notulen B&W-vergadering d.d. 11 februari 2003. Het college stelt de notulen vast. Afspraken Informatie en Automatisering Het college stemt in met afspraken over de plaats van I&A in de organisatie en de daarbij behorende werkafspraken. Dienstverleningsovereenkomst Arbo Het college besluit ten behoeve van bedrijfsgeneeskundige zorg een contract te sluiten met Arbo Unie op basis van voorwaarden zoals aangegeven in het contract d.d. 15 januari 2003. Portefeuille: R.F. Bergmans BTW-aanleg verdiepte ligging A50 Het college neemt kennis van het feit dat de vergoeding die de gemeente betaalt aan RWS in de verlengde aanleg van de verdiepte ligging BTW onbelast is. Van enig BTW voordeel is dan ook geen sprake. Renteherziening lening 14194 Het college gaat niet in op de aanbieding van het ABP tot aanpassing van de rentevoet, maar zal het restantbedrag van de verstrekte geldlening per 1 maart 2003 volledig aflossen. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel Service Niveau Overeenkomst CWI 2003 Het College van B&W gaat akkoord met de inhoud van de Service Niveau Overeenkomst 2003 welke in samenwerking met de regiogemeenten is vastgesteld en, in het kader van de wet SUWI, gesloten wordt met het Centrum voor Werk en Inkomen te Eindhoven. Portefeuille J.C.H. Overbeek Verpachten standplaatsen kermis 2003 Het college besluit de standplaatsen voor de kermis 2003 te gunnen conform het verpachtingvoorstel van Bureau De Kermisgids B.V. Ingekomen stukken Uitnodiging ledencontactbijeenkomst Ondernemersvereniging Ekkersrijt. BO/jbz Wethouder Bergmans en gemeentesecretaris wonen de ledencontactbijeenkomst van de on-dernemersvereniging Ekkersrijt bij. Datum en tijdstip: 26 februari 2003, 17.00 uur Locatie: Science Park 5080 Ekkersrijt (Tegema Group)