Besluitenlijst 18 januari

U kunt hier het verslag van de B en W vergadering van 18 januari downloaden of nalezen.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 18 januari 2005

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 11 januari 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 12 januari 2005.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan en stelt in het verlengde daarvan de aanvulling op het raadsvoorstel m.b.t. de zalmsnip en m.b.t. de tarieven OZB 2005 vast.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verkeersbesluit 60 km/uur zone Hooijdonk.
Het college besluit tot het plaatsen van het bord E10 (A01,60) (RVV 1990), in de bebouwde komgrens in de Stakenburgstraat in Breugel. Hierdoor mag maximaal 60 km/uur gereden worden tussen de bebouwde komgrens en de gemeentegrens met Nuenen, de weggedeelten nabij/op de brug Houtens uitgezonderd (30 km/uur regime).


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Adviezen commissie BZ d.d. 11 januari 2005.
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie Burgerzaken van 11 januari 2005 voor kennisgeving aan.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Uitbreiding buitenverlichting Kinderopvang Visserschuit.
Het college besluit om in te stemmen met het verzoek van de Visserschuit voor uitbreiding van de buitenverlichting met 2 lantaarnpalen.

2. Vaststelling tarieven 2005 sporthal en huren gebouwen.
Het college besluit:
1. de uurtarieven voor de verhuur van de sporthal en sportzaal 2005 als volgt
vast te stellen:
- sporthal Apollo € 32,10 per uur
- sportzaal De Bongerd € 28,15 per uur;
2. de huren voor gebouwen sport en sociaal culturele sector voor 2005 te verhogen met 0,6%.

3. Uitbesteding toezichts- en controletaken milieu.
Het college stemt in met het uitbesteden van de reguliere toezichtstaken op het gebied van Milieu aan Haskoning Nederland b.v.

4. Grondverkoop 30 woningen Kalliste.
Het college besluit de raad voor te stellen om:
- in te stemmen met concept-raadsvoorstel;
- in te stemmen met de concept-ontwikkelingsovereenkomst en Kalliste bouwterreinen te verkopen voor het realiseren van 30 woningen tegen de prijs van € 375,-- per m2;
- voor de 6 goedkopere woningen een subsidie beschikbaar te stellen van € 100,-- per m2, zodat de netto verkoopprijs wordt gesteld op € 275,-- en een terugbetalingsverplichting opleggen bij vroegtijdige doorverkoop (binnen 5 jaar);
- instemmen met de Toewijzingsregelingen;
- in de verkoopcontracten de gebruikelijke anti-speculatiebedingen op te nemen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Boerenbruiloft Breugels bruidspaar.
De burgemeester en gemeentesecretaris wonen de receptie van het Sons én Breugels boerenbruidspaar op dinsdag 8 februari a.s. bij.