Besluitenlijst 18 juni 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 18 juni 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 11 juni 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Commissie-agenda’s juni 2013

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van juni 2013.

3. Raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

Het college bespreekt de stukken m.b.t. de kadernota die voor de raadsvergadering van 20 juni 2013 zijn geagendeerd.

Portefeuille: R. Visser

1. Gedoogbeschikking Veerstraat 19 in Son en Breugel

Het college van burgemeester en wethouders besluit een gedoogbeschikking af te geven voor het in stand laten van de woonunits voor de tijdelijke huisvesting van een bejaardenverzorgingstehuis aan de Veerstraat 19 in Son en Breugel tot uiterlijk 1 oktober 2016.

2. Tijdelijke huisvesting bewoners Kanidas in de tijdelijke Vloed in Breugel

Het college besluit in te stemmen met de tijdelijke huisvesting van de bewoners van Kanidas in de tijdelijke Vloed onder de voorwaarden dat:

  • eventuele kosten die voortvloeien uit de inschrijving in het GBA en voortkomen uit aanvragen voor bijzondere bijstand/inkomensondersteuning ook volledig worden vergoed door de gemeente Best;
  • er een overeenkomst wordt opgesteld door de gemeente Best waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd en wordt ondertekend door de beide burgemeesters.

3. Dienstregeling OV 2014

Het college besluit:

1. in te stemmen met het wijzigen van de route van stadslijn 11 in de dienstregeling 2014, op voorwaarde dat:

  1. geen financiële bijdrage van de gemeente wordt gevraagd voor de routewijziging;
  2. het SRE de in de businesscase opgenomen financiële bijdrage van € 8.000,- voor de tijdelijke haltes verstrekt;

2. overleg te voeren met de buurtbusvereniging Best – Nuenen (460) omtrent de mogelijkheden tot routewijziging van buurtbuslijn 460 binnen Son en Breugel;

3. de vervoerder Hermes en het SRE over 1 en 2 te informeren.

4. Doorrekening meicirculaire

Het college neemt kennis van de doorrekeningen van de meicirculaire en geleidt de memo door naar de gemeenteraad.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Beslissing op bezwaarschrift met betrekking tot bijstandsuitkering

Het college besluit het bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren.