Besluitenlijst 18 maart

Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2003. BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 10 maart 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Benoeming loco-secretarissen. Met ingang van 1 maart 2003 worden de heer A. van Rijswijk (hoofd sector grondgebiedza-ken) tot 1e loco-gemeentesecretaris en de heer R. Schalkx (hoofd sector burgerzaken) tot 2e loco-gemeentesecretaris benoemd. 3. Beoordeling rampenplan en deelplannen. 1. Het college neemt kennis van het oordeel van GS inzake het gemeentelijk rampenplan resp. de gemeentelijke deelplannen en zal alles in het werk stellen om de gevraagde aanpassingen mee te nemen in het nieuwe model rampenplan resp. de nieuwe deelplannen. 2. Het college legt het oordeel van GS ter inzage voor de gemeenteraad. 4. Besluitenlijst commissie Algemene Zaken. Het college neemt de besluitenlijst voor kennisgeving aan. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Subsidie ZSA Planetenlaan. Het college besluit: 1. opdracht te verlenen aan M+P Raadgevende ingenieurs bv voor het verrichten van PCG- en monitoringsmetingen op de Planetenlaan; 2. de kosten van de monitoring gedurende 11 jaar, betreffende € 14.450,00 (excl. BTW en incl. indexering van 5% per jaar), toe te voegen aan de egalisatiereserve onderhoud wegen; 3. de vervanging van de deklaag op te nemen binnen het wegenbeheerssysteem; 4. het restant bedrag van de subsidie ad. € 225.000,-- toe te voegen aan de reserve nog nader aan te wijzen bestemmingen. 2. Verwijderen en verplanten bomen Kloppend Hart. B&W besluiten voor het gebied Kloppend Hart conform conceptbeschikkingen:  kapvergunning te verlenen voor het kappen/verplanten van 103 bomen;  aanlegvergunning te verlenen voor het kappen van 29 bomen. 4. Besluiten commissie Grondgebiedzaken 10 maart 2003. Het college heeft kennis genomen van de besluiten van de commissie Grondgebiedzaken van 10 maart 2003. 5. VROM-breed gemeente-onderzoek Aankondiging van VROM-breed gemeente-onderzoek wordt voor kennisgeving aangenomen. 6. Hoger beroep bouwvergunning. B&W besluiten hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter tot het gegrond verklaren van de beroepen inzake de verlening van een bouwvergunning Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Protocol netwerk. Burgemeester en Wethouders stellen het protocol en privacy03.0003860 afspraken ten behoeve van het netwerk jeugdhulpverlening vast en bekostigen een ondersteuningsfolder hiervoor. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Gehele intrekking milieuvergunning. Het college besluit de milieuvergunning, rustende op een perceel aan de Sonniuswijk, in trekken. 2. Nationale Boomfeestdag 2003. De burgemeester woont de Nationale Boomfeestdag 2003 bij op dinsdag 25 maart en wethouder Overbeek op woensdag 26 maart. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging receptie 50-jarig bestaan Katholieke Vrouwenbeweging Brabant. Wethouder Van Ommen woont de receptie van de Katholieke Vrouwenbeweging Brabant i.v.m. hun 50 jarig bestaan, bij. Datum en tijd: dinsdag 15 april 2003, 16.30-18.00 uur Locatie de Zwaan in Son en Breugel. 2. Uitnodiging 40- jarig jubileum Hulsen B.V, Glas en Schilderwerken. Het college is verhinderd om de receptie van Hulsen B.V. Glas en Schilderwerken i.v.m. hun 40-jarig jubileum, bij te wonen. Datum en tijd: vrijdag 21 maart, 16.30-19.00 uur. Locatie Vresselse Hut, Vresselseweg 33 in Sint Oedenrode 3. Uitnodiging afscheidsreceptie directeur openbare basisschool De Regenboog, dhr. Christiaan den Dekker. Wethouder Overbeek woont de afscheidsreceptie van de directeur van openbare basisschool De Regenboog bij. Datum en tijd: vrijdag 28 maart 2003, 16.30 - 18.00 uur. Locatie basisschool De Regenboog, van Gentlaan 4 Breugel