Besluitenlijst 18 mei

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 18 mei 2004

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 11 mei 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 12 mei 2004.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

3. Huur Europalaan.
Het huurcontract van de bovenverdieping Europalaan 2 wordt verlengd voor een periode van 5 jaar, een en ander op basis van het huidige huurtarief.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Herinrichting Dommelstraat.
Het college van de burgemeester en wethouders besluit om de Dommelstraat her in te richten volgens model 1 (voorkeursvariant bewoners Dommelstraat) met de aantekening dat de zuidzijde van het trottoir eveneens in gebakken klinkers wordt uitgevoerd.

2. Dividend BNG. M&G
Het college neemt kennis van de dividenduitkering 2003 van de BNG (€ 147.255,81) en besluit de extra opbrengst te verwerken in de eerstvolgende managementrapportage 2004.

3. Aanvraag om bouwvergunnning/verzoek om vrijstelling t.b.v. plaatsing berg-
bezinkbassin aan de Alpenlaan.
Het college besluit om met toepassing van artikel 19 lid 1 WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan A50, omlegging Son en bouwvergunning te verlenen t.b.v. de realisering van een bergbezinkbassin nabij de Alpenlaan.
Het college verzendt een afschrift van het besluit aan de raadsleden, GS en Waterschap De Dommel.

4. Aankoop ondergrond N265.
Burgemeester en wethouders besluiten tot de aankoop van de ondergrond van de N265 met de aantekening, dat dit besluit geen instemming betekent met de hoogte van de koopsom.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Adviezen commissie BZ van 11 mei 2004.
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken van 11 mei jl. voor kennisgeving aan.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Planning Bestemmingsplan Buitengebied West, Reparatieherziening Golfbaan.
Het college besluit:
 In te stemmen met het voorstel om het concept-voorontwerpbestemmingsplan in de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 5 juli 2004 te behandelen
 Dit besluit ter kennisname aan de commissie Grondgebiedzaken te doen toekomen