Besluitenlijst 18 november

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 november 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 11 november. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Verlenging gemeenschappelijke regeling Financieringsschap. 1. Het college stemt in met het voorstel tot verlenging van de gemeenschappelijke regeling "Financieringsschap Strategische Projecten Stadsregio Eindhoven e.o." tot en met 2004 onder het gelijktijdig aanbrengen van enkele wijzigingen. Het voorstel wordt geagendeerd voor de commissie Algemene Zaken van 3 december a.s. 2. Het college besluit dat het raadsbesluit tot verlenging en wijziging van de gemeenschappelijke regeling "Financieringsschap Strategische Projecten Stadsregio Eindhoven e.o." referendabel is. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Verslag stuurgroep d.d. 27 oktober 2003. Het college neemt het verslag van de stuurgroep Kloppend Hart d.d. 27 oktober 2003 voor kennisgeving aan. 2. Statusrapportage I&A commissie AZ december 2003. Het college neemt kennis van de rapportage, welke op verzoek van de commissie AZ is gemaakt over de voortgang van het I&A-plan betreffende de periode t/m 2003. Deze actie past binnen de afspraak om jaarlijks de raad te informeren over de projecten uit het I&A-plan 30-11-2000. 3. Aanpassing belastingverordeningen. Het college stemt in met de voorgestelde aanpassingen van de belastingverordeningen en zal, na advies van de commissie Algemene zaken, aan de raad een voorstel doen. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Beleidsverslag Sociale Zaken 2002/2003. Het college besluit: 1. de raad te adviseren akkoord te gaan met het beleidsverslag 2002 en 2003 (1 januari tot 1 oktober); 2. ter advisering voor te leggen aan de commissie Burgerzaken d.d. 2 december 2003. 2. Correctie vergoeding bijstand 2001. 1. Het college neemt voor kennisgeving aan dat, in verband met geconstateerde tekortkomingen in de uitvoering van de Abw, Ioaw Ioaz over het vergoedingsjaar 2001, door het Ministerie van SZW een bedrag buiten aanmerking voor vergoeding wordt gelaten. 2. Lasten zullen bij de jaarrekening kunnen worden afgedekt binnen de budgetten van de afdeling SOZA. 3. Uitkering Langdurige minima in 2003. Het college besluit aan langdurige minima (personen, die langer dan vier jaar hebben moeten rondkomen van een minimum inkomen) zonder arbeidsmarktperspectief in december 2003 een eenmalige uitkering te verstrekken ten bedrage van: € 110,00 voor gehuwden / samenwonenden € 100,00 voor alleenstaande ouders € 84,00 voor alleenstaanden 4. Integraal Huisvestings Plan Onderwijs. Het college besluit om opdracht te verstrekken voor het opstellen van een Integraal Huisvestings Plan en vooruitlopend op de vaststelling van de begroting 2004 uitgaven te doen tot een maximumbedrag ten behoeve van het IHP. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Saneringsproject afvalwaterlozingen - Vervolg. Het college neemt kennis van de doorstart van het project 'Saneringsproject Afvalwaterlozingen' en spreekt zich in beginsel uit voor: - een brede gemeentelijke zorgplicht; - het handhaven van de maximale eigen bijdrage van € 3.176,--; - het nader uitwerken van een differentiatie in de eigen bijdrage; - het volgen van de bijgevoegde planning. - een turn-key realisatie van het project zoals in deze nota is toegelicht. 2. Ontwerp-beschikking Rendac. Het college neemt de door de gemeente Eindhoven opgestelde bedenkingen tegen Rendac over en besluit deze zelf ook als bedenkingen bij GS in te dienen. 3. Raadsvoorstel sporthal. College handhaaft (omnihal)beleidslijn. In deze fase acht het college het verstandig als in december (commissie)vergadering eerst een mondelinge presentatie door de wethouder plaatsvindt (mits agenda dat toelaat). Formele (raads)besluitvorming zal na de jaarwisseling plaatsvinden. Ingekomen stukken 1. Expositie Zonhove. Het college besluit om de burgemeester de expositie van Zonhove naar aanleiding van het jaar van de gehandicapten te laten openen. 2. Bestuurlijk overleg BEZOB studie. Namens het college zal het bestuurlijk overleg worden bijgewoond door de burgemeester en wethouder Bergmans. 3. Uitnodiging officiële afsluiting Jaar van de Boerderij. Het college is verhinderd tijdens de afsluiting van '2003 Jaar van de Boerderij'. Datum en tijd: donderdag 11 december 2003, 12.30 - 16.30 uur Locatie: Café Sint Marten, Markt 21 te Oirschot