Besluitenlijst 18 oktober

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 18 oktober 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 11 oktober 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Registratiecriteria vragen en verzoeken.
Het college neemt de registratiecriteria voor kennisgeving aan.

3. Aanvraag ESF-3 subsidie St. SWZ.
De gemeente Son en Breugel vraagt formeel ESF-3 subsidie aan voor de Stichting Samenwerkende Woon- en Zorgvoorziening voor Lichamelijk en Meervoudig Gehandicapten (St. SWZ).

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Septembercirculaire 2005/Algemene Uitkering.
Het college neemt kennis van de septembercirculaire 2005 en van het feit dat de gevolgen meegenomen worden binnen de 1e wijziging van de meerjarenbegroting 2006-2009.

2. Vaststelling tarieven diverse belastingen en heffingen 2006/aanpassing belastingverordeningen.
Het college stemt in met de voorgestelde aanpassingen van de belastingverordeningen en de procedure rond de verordening onroerendezaakbelastingen en doet aan de raad het volgende voorstel, inhoudende:
1. De bovenstaande tariefverhogingen te bekrachtigen en in te stemmen met de noodzakelijk geachte aanpassingen van de legesverordening.
2. Omwille van de leesbaarheid nieuwe verordeningen vast te stellen voor afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, rioolrecht, leges en marktgelden, conform de in de raadsmap ter inzage liggende concepten. Hierin zijn de op dit voorstel betrekking hebbende aanpassingen verwerkt.
3. De vaststelling van de verordening onroerendezaakbelastingen te doen plaatsvinden in de vergadering van de maand december 2005. Hierin worden de nieuwe tarieven 2006 opgenomen alsmede de noodzakelijke "technische" wijzigingen als gevolg van veranderde wetgeving.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Vaststelling ontwerp-subsidiebeleidspan 2006. W&S
Ingestemd wordt met het subsidiebeleidsplan 2006, dat thans aangeboden kan worden aan organisaties.

2. Vaststellen Kwaliteitsplan / Intern controleplan.
Het college besluit in te stemmen met het voorgelegde Kwaliteitsplan / Intern Controle plan; de naamgeving wordt nader bepaald als "Kwaliteitscontrole".

3. Spoed plaatsing Wvg woonunit.
Het college besluit om in afwijking van bestaande procedures per direct een bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een woonunit in het kader van de Wvg.

4. Budget WWB definitief 2005.
Het college neemt kennis van het definitieve budget vanuit het ministerie voor het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand 2005.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Rioolwerken De Vloed.
Het college gaat akkoord met renovatie van het rioolgemaal en aanleg van een stuwput in De Bontstraat. De kosten worden gedekt binnen de voorziening Riolering en verwerkt in de riooltarieven.