Besluitenlijst 18 september 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 18 september 2007


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 september 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Beoordeling uitgaven 2006 raadsfracties op grond van de Verordening ambtelijke
bijstand en fractieondersteuning.
Het college neemt kennis van het ontwerpraadsvoorstel “Beoordeling uitgaven 2006 raadsfracties op grond van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.”

3. Elektronische brief met DigiD.
Het college besluit tot openstelling van de e-mail-functionaliteit op de website van de gemeente Son en Breugel voor het aan de gemeente Son en Breugel kunnen verzenden van officiële documenten, die worden ondertekend met de elektronische handtekening DigiD, ingaande op 2 november 2007. Daarbij adviseren zij de gemeenteraad hiertoe, conform het raadsvoorstel, ook te besluiten zodat deze functionaliteit ook voor officiële documenten aan de gemeenteraad beschikbaar komt.

4. Jaarverslag 2006 boa's.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2006 van de boa’s.

5. Handhavingsplan 2008.
Het college:
1. stemt in met het handhavingsplan 2008
2. legt het handhavingsplan ter kennisname voor aan de commissie Algemene Zaken op 3 oktober aanstaande.

6. Portefeuilleverdeling.
Gelet op de ontwikkeling van buurtpreventie naar buurtbeheer/wijkbeheer besluit het college dit onderwerp te beschouwen als onderdeel van de portefeuille Wijkbeheer (portefeuillehouder: wethouder Starmans).


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Brede samenwerking.
Het college neemt kennis van de stand van zaken van het project Brede Samenwerking 0-12 jarigen voor de gemeente Son en Breugel.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Rapportage onderhoud Apollohal.
Het college neemt kennis van de “rapportage onderhoudstoestand Apollohal” en ziet naar aanleiding van deze rapportage vooralsnog geen aanleiding om aanvullende onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren.
De gemeenteraad (commissie Burgerzaken) wordt aan de hand van een notitie geïnformeerd over uw handelwijze betreffende het onderhoud van de Apollohal.

2. Nota economisch beleid "Resultaten in het vizier".
Het college besluit tot vaststelling van de conceptnota economisch beleid genaamd “Resultaten in het vizier” als beleidskader voor economische stimulering. Het college stemt in met het ontwerpraadsvoorstel economisch beleid Son en Breugel en agendeert deze voor bespreking tijdens de commissie algemene zaken op 3 oktober 2007.

3. Begroting 2008 – 2011.
Het college stemt in met de meerjarenbegroting 2008 – 2011 en met de binnen dit advies opgenomen dekkingsvoorstellen.
Het college geeft mandaat aan wethouder Verschelling voor eventuele afrondende tekstuele aanpassingen.

4. 2e bestuursrapportage 2007.
Het college besluit:
1. De 2e managementrapportage (marap) 2007 vast te stellen;
2. Aan de raad voor te stellen de 2e bestuursrapportage (berap) 2007 vast te stellen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen; opdracht.
Het college besluit om Croonen adviseurs opdracht te geven tot de actualisatie van de bestemmingsplannen bebouwde kommen.

2. Adviezen commissie GZ van 3 en 10 september 2007.
Het college heeft kennis genomen van de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken van 3 en 10 september 2007.

3. Vervallen verklaring Wvg Sonniuspark (besluit Wvg 2004/2006).
Het college besluit het voorkeursrecht dat bij voorstel van 17 augustus 2004 en besluit van 22 december 2004 op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd, en later bij besluit van 20 december 2006 is bestendigd, vervallen te verklaren.

4. Planschadevergoedingsverzoeken (Boslaan).
Het college besluit:
1. Het conceptraadsvoorstel en conceptraadsbesluit waarin de externe adviezen van de SAOZ worden overgenomen, conform vast te stellen;
2. Voor betrokkenen twee afzonderlijke hoorzittingen te houden waarin de adviezen van de SAOZ en de conceptraadsbesluiten besproken worden.

5. Principe medewerking voor de uitbreiding van de varkensstallen
aan de Airborneweg 31.
Het college besluit:
• In te stemmen met het standpunt over de uitleg van het reconstructieplan voor deze locatie;
• in principe medewerking te verlenen aan het starten van een art 19.lid 1 WRO procedure voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Airborneweg 31;
• de raad te verzoeken om de bevoegdheid tot het nemen van een besluit op het verzoek om vrijstelling te delegeren aan uw college.
• onder de voorwaarde dat de raad de bevoegdheid delegeert, de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO op te starten d.m.v. het ter inzage leggen van het bouwplan o.g.v. de Inspraakverordening gedurende twee weken.
• Betrokkene uit te nodigen om aansluitend met een ruimtelijke onderbouwing en een toets duurzame locatie te komen voor deze locatie.


Ingekomen stukken
1. Uitnodiging ‘De Duurzame Gemeente’.
Het college woont de informatiedag ‘De Duurzame Gemeente’ op 10 oktober a.s. niet bij.