Besluitenlijst 19 april

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 19 april 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 12 april 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. VROM-breed gemeenteonderzoek 2003.
Het college neemt kennis van de brief van de VROM-inspectie en stemt in met het standpunt opgenomen in de conceptbrief.

2. Vergadering commissie GZ d.d. 4 april 2005.
Van de adviezen van de commissie GZ wordt kennis genomen.

3. Planschadevergoeding.
Het conceptraadsvoorstel en conceptbesluit inzake vergoeding planschade Bestemmingsplan 't Zand agenderen voor de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 6 juni 2005 t.b.v. de behandeling in de raad op 30 juni 2005.

4. Algemene uitkering (maartcirculaire).
Het college neemt kennis van de ontwikkelingen van de algemene uitkeringen binnen de maart circulaire 2005.

5. Notitie 'Tunnel in relatie tot BOSE'.
Het college besluit:
1. de notitie 'Tunnel in relatie tot BOSE' ter kennisname aan te nemen;
2. conform conceptbrief het SRE te antwoorden;
3. de commissie GZ de notitie en de brief ter kennisname aanbieden als antwoord op de aangenomen motie d.d. 22/12/'04.

6. Bestemmingsplan Herziening 't Harde Ven.
Het college neemt kennis van het besluit van GS d.d. 5 april 2005 om goedkeuring te verlenen aan het bestemmingsplan Herziening 't Harde Ven.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Aanpassen verlichte informatiepanelen en locaties busabri's.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. in te stemmen met deze nota en een informatiestrook aan te leggen aan de Gentiaanlaan.
2. om voor de busabri aan de Australiëlaan 2 tegelpaden aan te leggen.
3. Aan alle aanrijwegen een vooraankondiging te plaatsen dat men een gemeenteplattegrond nadert.
4. De overeenkomst inzake het plaatsen van 8 abri's te ondertekenen en deze te overhandigen nadat de werkzaamheden aan de abri's en de vip's zijn uitgevoerd.

2. Bijdrage boekwerk ruilverkaveling.
In te stemmen met de gevraagde bijdrage in de kosten voor het met de andere betrokken gemeente samen uitgeven van een boekwerk bij de afronding van de Ruilverkaveling St. Oedenrode.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging verrichting opening en defilé Avond Wandel Vierdaagse.
De burgemeester verricht de opening (dinsdag 14 juni 18.15 uur) en neemt het defilé (vrijdag 17 juni 20.15 uur) af van de Avond Wandel Vierdaagse, georganiseerd door scoutinggroep Margaretha Sinclair.