Besluitenlijst 19 augustus

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 augustus 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 12 augustus 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Verslag en afsprakenlijst Stuurgroep Kloppend Hart. 1. Het college neemt het verslag en de afsprakenlijst van de stuurgroep Kloppend Hart d.d. 7 juli 2003 voor kennisgeving aan. 2. Naar aanleiding van het verslag besluit het college om: a. in te stemmen met het intrekken van de kapvergunning voor een aantal bomen; b. in te stemmen met het inhuren van de heer Slakhorst als toezichthouder; c. niet verder te gaan met één van de 3 architecten voor het bibliotheekgebouw en in overleg met Domein een nieuwe architect te selecteren; d. DHV te vragen in overleg met JBZ een "regeling nadeelcompensatie" op te stellen. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Bestuursopdracht formulering open jeugd- en jongerenwerkbeleid. Het college stelt de bestuursopdracht voor formulering van open jeugd- en jongerenwerkbeleid samen met Stichting Oase en Stichting Welzijn vast. 2. Professionalisering peuterspeelzaalwerk. Het college neemt kennis van de informatie van de griffier van de commissie GZ aan die commissie over stand van zaken professionalisering peuterspeelzaalwerk naar aanleiding van de brief van 12 augustus van de werkgroep professionalisering peuterspeelzaalwerk. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Overeenkomst overdracht beheer bossen aan Staats Bos Beheer. Het college stemt in met de gewijzigde overeenkomst en neemt kennis van de met SBB gemaakte werkafspraken. 2. Rapportage besluit Luchtkwaliteit 2002. Het college besluit de rapportage Regionale luchtkwaliteit SRE-gemeenten 2002 vast te stellen conform bijgevoegd rapport en ter inzage te leggen voor de commissie GZ.