Besluitenlijst 19 december 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 19 december 2006


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19-12-2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.
N.a.v.: het college honoreert alsnog de aanvraag om bouwvergunning/verzoek om vrijstelling voor de bouw van 19 appartementen hoek Boslaan - Hendrik Veenemanstraat.

2. Bestuurlijke Planning 2007.
Het college stemt in met de bestuurlijke planning 2007 en laat deze agenderen voor de januari vergadering van de commissies.

3. Raadsvergadering d.d. 20 december 2006.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 20 december 2006 zijn geagendeerd.

4. Jaarverslag 2005 commissie voor bezwaar- en beroepschriften.
Het college neemt kennis van het jaarverslag van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en geleidt het jaarverslag door naar de commissie Algemene Zaken van
10 januari 2007.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Belangenbehartiging Alfabetisering.
Het college besluit in te stemmen met de intentieverklaring "bestrijding laaggeletterdheid onder autochtone volwassenen".

2. Eenmalige subsidie HOi-Huis (vervolgvoorstel).
In vervolg op een eerder voorstel besluit het college om door middel van het raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen aan het HOi-Huis een eenmalige subsidie voor het jaar 2007 te verlenen van € 13.700,--.

3. Modernisering WSW.
Het college besluit kennis te nemen van de aanpak invoering Modernisering WSW en stemt er mee in waar nodig deze te faciliteren.

4. Brand- en inbraakbeveiliging gemeentelijke (school)gebouwen.
Het college besluit:
* Een inventarisatie te laten maken en een kostenraming op te laten stellen voor het aan-brengen c.q. uitbreiden van een gecombineerde brand- en inbraakalarminstallatie voor haar gemeentelijke gebouwen.
* Bij het ontwikkelen van een nieuw schoolgebouw ofwel bij een grootschalige renovatie in het programma van eisen een brand - en inbraakbeveiliging op te nemen.

5. Zittend ziekenvervoer per Deeltaxi.
Het college besluit om vanaf 1 januari 2007 het zittend ziekenvervoer toe te laten binnen het huidige systeem van het sociaal vervoer per Deeltaxi.

6. Speeltuin Van Gentlaan deel II.
Het college besluit over het plan van aanpak om een vervolg te geven aan de inrichting van de bovenwijkse speeltuin Van Gentlaan (deel II), gericht op realisering in voorjaar 2007.

7. Beheer gemeentebossen.
Het college stemt in beginsel in met de uitvoering van de in het gespreksverslag genoemde onderhoudswerkzaamheden in de bossen. Het resultaat van het overleg tussen Staatsbos-beheer en Ministerie van LNV wordt afgewacht.
Het college neemt verder kennis te nemen van het voorstel van SBB om een zakelijk recht van opstal te vestigen voor het bestaande bergbezinkbassin in het perceel van SBB aan de Veerstraat en wacht de ontwerp-overeenkomst af.

8. Verhuur groenstrook Muizenberg.
Het college besluit de strook gemeentegrond tussen de huizen van de Muizenberg 5 en 6 op te delen en te verhuren volgens het huurbeleid.

9. Overeenkomst levering elektriciteit.
Het college van burgemeester en wethouders besluit de overeenkomst met Electrabel voor de inkoop en leveren van elektriciteit te ondertekenen.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Projectopdracht Olympia's Tour.
Het college stelt de projectopdracht Olympia's Tour vast en informeert hierover de gemeente-raad in januari 2007.

2. Hertaxatie/vaststelling tarieven onroerendezaakbelastingen 2007.
Het college besluit om na advies van de commissie algemene zaken aan de raad een voor-stel te doen om:
1. De -definitieve- tarieven onroerendezaakbelastingen 2007 als volgt vast te stellen:
Woningen - eigenaar € 1,79
Niet-woningen - eigenaar € 2,82
Niet-woningen - gebruiker € 2,60
2. De éénmalige tariefcorrectie van € 0,09 voor de eigenarenheffing niet-woningen (begrepen in het onder 1. Genoemde tarief van
€ 2,82) in het tarief 2008 te verdisconteren.
3. De verordening onroerendezaakbelastingen 2007 te wijzigen conform het bijgevoegde concept-besluit.
De meer-opbrengst 2006 als gevolg van het "bezwaareffect" van circa € 10.000,-- toe te voe-gen aan het rekeningresultaat, zoals ook is gebeurd met de uit dien hoofde gerealiseerde meeropbrengst over het jaar 2005.

3. Jaarstukken 2006.
Het college neemt kennis van de detailplanning opstellen jaarstukken 2006.

4. Exploitatietekort Sporthallen.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om Kuipers Sporthallenbeheer wegens de be-schikbaarstelling van de Bongerd en de Apollohal voor het gymnastiekonderwijs, de volgende vergoedingen toe te kennen:
1. Voor de Bongerd: € 54.242,- (€ 26.853,-- voor 2006 en € 27.389,-- voor 2007).
2. Voor de Apollohal: € 31.180,-- (€ 27.910,-- voor 2007 en een nabetaling van € 3.270,-- voor 2006).
Verder neemt het college ter verbetering van de exploitatie van de Apollohal en de Bongerd de volgende besluiten:
1. Vanaf het nieuwe seizoen vindt de inroostering van alle verhuur van beide sporthallen (ex-cl. het gymonderwijs) plaats door Kuipers Sporthallenbeheer; de gemeente behoudt de eindverantwoordelijkheid.
2. Het uurtarief voor verhuur van beide sporthallen voor 2007 wordt ten opzichte van 2006 verhoogd met 10%.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bezwaarschrift appartementen/commerciële ruimten Boslaan/Nieuwstraat.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift gegrond te verklaren en neemt een nieuw besluit tot vergunningverlening onder aanvulling van de motivering, zoals in het ambtelijk advies opgenomen.

2. Bezwaarschrift appartementen/commerciële ruimten Boslaan/Nieuwstraat.
1. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het
college het bezwaarschrift gegrond te verklaren en neemt een nieuw besluit tot
vergunningverlening onder aanvulling van de motivering, zoals in het ambtelijk advies
opgenomen.
2. Het college besluit vergunninghouder te verplichten schermen van ondoorzichtig glas te plaatsen.

3. Evaluatie project 'Fiets naar je werk' 2006 en deelname 2007.
Het college besluit:
1. de evaluatie van deelname in '06 voor kennisgeving aannemen.
2. in '07 wederom mee te doen aan de sponsoractie voor duurzame ontwikkelingsprojecten op basis van € 0,02 per afgelegde kilometer
3. alle ambtenaren uitnodigen om deel te nemen aan het project 'Fietsen scoort' in '07, om zo de CO2 uitstoot te verminderen, duurzaamheidsprojecten te sponseren, gezamenlijk helpen om de door ondernemers ervaren parkeerdruk in het centrum te verlagen (onze verantwoordelijkheid nemen) en natuurlijk omdat het gezond is!
4. in te stemmen met het geven van een attentie in de actieperiode van '07, waarbij de attentie maximaal € 5,-- per actieve deelnemer bedraagt en de attentie actiegebonden is.
5. campagnebureau COS mededelen dat maximaal € 1.500,-- overgemaakt wordt, indien er meer dan gedacht bijeen wordt gefietst.

4. Groot onderhoud Hefbrug Son uitgesteld.
Het college besluit vanwege de recente berichtgeving van Rijkswaterstaat omtrent het uitstel van het groot onderhoud aan de hefbrug Son af te zien van de wens tot het verkrijgen een extern verkeerstechnisch advies over hoe om te gaan met de stremming van bruggen in 2007.

5. Klimaatbeleid (energiebeleid).
Het college besluit:
1. Het reeds gestarte traject, klimaatbeleid in Son en Breugel, vast te stellen.
2. Een coördinator aan te stellen voor de uitvoering van het klimaatbeleid.
3. Het beleid ter kennisgeving voor te leggen aan de Commissie Grondgebiedzaken.

6. Opdrachtverlening BGSV fase II.
Het college besluit BGSV - vooruitlopend op het ter beschikking stellen van krediet voor fase II van de ontwikkeling van Sonniusdriehoek - overeenkomstig de offerte d.d. 14 november 2006, opdracht te verlenen om - ter uitwerking van het Masterplan Sonniusdriehoek - een ste-denbouwkundig plan, een beeldregieplan en een handboek buitenruimte te leveren.